Vänsterpartiet: SFI behöver reformeras i grunden

DEBATT. Kritiken mot svenska för invandrare, SFI, bottnar i att området inte har varit tillräckligt prioriterat eller finansierat, menar Christina Höj-Larsen och Daniel Riazat, Vänsterpartiet. 

Av: Christina Höj-Larsen 
Migrationspolitisk talesperson (V) 

Daniel Riazat 
Skolpolitisk Talesperson (V)

Vänsterpartiet ser bildning, språk och kunskap som verktyg för att kunna leva ett fungerande liv, för att kunna få sina rättigheter tillgodosedda, för att kunna tillägna sig nya kunskaper, för att kunna arbeta och ta sig fram i livet samt för att aktivt kunna delta i det demokratiska samtalet. På samma sätt som den svenska skolan har ett kompensatoriskt uppdrag ska SFI fungera kompensatoriskt och utjämna skillnader mellan olika grupper i samhället. Det finns dock flera tecken på att det inte alltid fungerar så i praktiken.

Värna målsättningen med SFI 

I en debatt som domineras av förslag på sänkta löner och enkla jobb finns lite utrymme för en syn på SFI som har högre ambitioner än att nyanlända ska lära sig språket endast för att kunna arbeta. Vi menar att målsättningarna med SFI – att de studerande ska lära sig ett språk som möjliggör ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv – måste värnas och vara överordnade andra sysselsättningspolitiska mål.

Stor andel SFI-lärare är obehöriga 

Det finns många brister med dagens SFI och utbildningen kritiseras ofta. Samtidigt finns många exempel på välfungerande verksamhet runt om i landet som spelat en avgörande roll för att inkludera människor i samhället. I grunden bottnar kritiken i att SFI-utbildningen har en svår uppgift att genomföra samt att området inte har varit tillräckligt prioriterat eller finansierat. En konsekvens av det är att det numera endast är 35 procent av SFI-lärarna som är behöriga. Därför behövs det en generell satsning på kompetenshöjning. Men det är inte det enda som behöver förändras.

Svenska från dag ett 

I dag gäller rätten att läsa SFI från det att uppehållstillstånd är beviljat och den nyanlände har placerats i en kommun. Vänsterpartiet har länge drivit kravet att återinföra SFI från dag ett, det vill säga att asylsökande ska få läsa svenska från det att de lämnat in sin ansökan om asyl i Sverige. ”Svenska från dag ett” infördes som en kompromiss mellan Vänsterpartiet och regeringen. Reformen innebar att resurser avsattes för att studieförbunden skulle kunna bedriva svenskundervisning för asylsökande i studiecirkelform. Men även om "Svenska från dag ett" var en välkommen satsning, kan den inte jämställas med eller ersätta SFI. Därför måste lagen förändras så att utbildningen tillgängliggörs från dag ett.

Stoppa vinstjakten inom välfärden

Vinstjakten inom hela vuxenutbildningen och i synnerhet SFI har också kommit att bli ett hett ämne de senaste månaderna. Vänsterpartiet vill se ett stopp på vinstjakten inom välfärden. Resurser ämnade för SFI ska gå till verksamheten, inte till vinstuttag. Det må finnas brister hos såväl kommunala som privata utbildningsanordnare, men generellt är lönerna lägre, antalet undervisningstimmar per lärare fler och antalet behöriga lärare färre inom den privat drivna verksamheten.

För att komma åt de brister som råder inom SFI idag behöver utbildningen reformeras i grunden och tillräckligt med resurser behöver tillsättas. Det tänker vi fortsätta kämpa för.

Forrige artikel IT & Telekomföretagen: Premiera tilldelning av medel till yrkeshögskolor IT & Telekomföretagen: Premiera tilldelning av medel till yrkeshögskolor Næste artikel Debatt: Debatt: "Elevhälsan måste bli proaktiv"