Sverige ingår avtal med europeiskt konsortium

Regeringen föreslår att att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sveriges regering och konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric.

Enligt avtalet ska organisationen beviljas befrielse från mervärdesskatt och punktskatter. För att en sådan skattebefrielse ska ske föreslås att riksdagen ändrar i lagen om  immunitet och privilegier i vissa fall. 

Syftet är att det ska bli lättare att inrätta och driva europeiska forskningsinfrastrukturer på icke-ekonomiska grunder. Inom många forskningsområden är det nödvändigt att ha tillgång till god forskningsinfrastruktur för att kunna bedriva högklassig forskning, anser regeringen. Med forskningens infrastruktur avses bland annat centrala forskningsanläggningar, databaser, biobanker eller storskaliga beräkningsresurser.

Login