Skolverket: Försämrade skolresultat förklaras av invandring

INTEGRATION. Elever som invandrat efter skolstartsålder har haft en avgörande betydelse för den försämrade gymnasiebehörigheten på nationell nivå under de senaste åren, enligt en rapport från Skolverket.

Elever som invandrat efter skolstartsålder kan förklara en stor del av försämringen sett till andelen elever med gymnasiebehörighet. Anledningen är dels att andelen av denna kategori elever har ökat, dels att deras gymnasiebehörighet försämrats kraftigt.

Under perioden 2006–2015 ökade andelen obehöriga till gymnasiet från 10,6 till 14,3 procent. Samtidigt har andelen elever i årskurs 9 som invandrat efter ordinarie skolstartsålder ökat från ca 3 till drygt 8 procent. Denna kategori av elever har försämrat sin gymnasiebehörighet från 37 procent obehöriga år 2006 till 50 procent obehöriga 2015. Sammantaget har detta “haft en helt avgörande betydelse för den totala ökningen av andelen obehöriga till gymnasieskolan som skett under perioden 2006–2015”, konstaterar Skolverket i rapporten. Det kan vara så mycket som 85 procent av ökningen som beror på detta.

Däremot gäller inte detta för de som invandrat före ordinarie skolstart eller för som är födda i Sverige med utländsk bakgrund.

Login