Skolinspektion: Segregation mellan klasser upplevs känsligt

SKILLNADER. Rektorer följer sällan upp skillnader i resultat mellan klasser på sin egen skola, visar Skolinspektionens senaste granskning. Men det kan också upplevas som känsligt gentemot lärarna att ta upp skillnaderna i de olika klasserna.

Tidigare studier visar att Sverige är segregerat resultatmässigt mellan skolor. Men nu påvisas resultatmässig segregation även inom en och samma skola. Därför har Skolinspektionen granskat 23 kommunala grundskolors arbete med resultatskillnader inom skolan, mellan klasser. Fokus har lagts på årskurs 7-9 i ämnena svenska och matematik.

Syftet har varit att undersöka hur rektorer analyserar och hanterar skillnader i kunskapsresultaten. Och resultatet är att de granskande skolorna sällan gör en uppföljning och analys av resultatskillnader mellan klasser. Skolorna sätter ofta in åtgärder för att höja enskilda elevers studieresultat, men sällan görs åtgärder för att höja hela klassens kunskapsresultat. 

Granskningen visar också att det är ovanligt att sammanställa andra underlag eller annan information om klasser. Ofta är enskilda elevers betygsresultat det enda underlaget och enligt Skolinspektionen är inte det tillräckligt för att förstå resultatskillnader mellan klasser på skolan.

Login