Riktade statsbidrag till högskolor har inte gett effekt

LÄROSÄTEN. Regeringen har i fyra år betalat bidrag till lärosäten för att de ska öka antalet lärarledda timmar och kvaliteten för studenterna. Men ännu kan man inte bevisa att pengarna gett någon effekt, menar UKÄ.

2015 inleddes en resursförstärkning av flera utbildningsområden på högskolan. Det gäller utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi och juridik som förkortas HSTJ. Även undervisning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid lärarprogrammen ingick. 

Första året sköt regeringen till 125 miljoner till lärosätena. Mellan åren 2016–2018 ökades det till 250 miljoner årligen. Nu har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utvärderat hur lärosätena använt pengarna och samlat resultatet i en rapport. 

I regleringsbreven för hälften av lärosätena, stod det att pengarna ska användas till kvalitetshöjande åtgärder. Särskilt ska pengarna till HSTJ gå till att öka antalet lärarledda timmar. För första gången har regeringen ställt krav på lärosätena att redovisa vad de använt pengarna till.  

Login