Regeringen vill stöpa om specialskolan

PEDAGOGIK. Teknikutveckling och otydliga regler för döva och hörselskadade gör att regeringen vill ha nya regler för specialskolan.

Alliansregeringen tillsatte en utredning 2013 för att göra det lättare för döva och hörselskadade elever att välja en skola närmare hemmet och för att eleverna skulle öka måluppfyllelsen i skolan. Regeringen utsåg Jan Sydhoff som nationell samordnare för att leda utredningen.

Kort därefter utvidgades uppdraget till att också föreslå hur elever med grav språkstörning utan behov av teckenspråk ska få utbildning på grundskole- och gymnasienivå som uppfyller de krav på anpassning som följer av elevens funktionsnedsättning.

I Jan Sydhoffs uppdrag ingår också att fördela ett nytt, tillfälligt statsbidrag till skolor som vill börja med undervisning för elever som behöver teckenspråk. Statsbidraget går också till att höja kvaliteten i undervisningen på de nuvarande statliga specialskolorna för döva och hörselskadade.

Login