Regeringen vill ha intensivutbildning av tolkar

INTEGRATION. För att möta det ökade behovet av tolkar ska Myndigheten för yrkeshögskolan utreda hur en snabbutbildning och en ny längre tolkutbildning kan utformas.

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, har fått i uppdrag av regeringen att utreda nya utbildningsvägar för att bli kontakttolk. En kontakttolk är en person som tolkar mellan en person som inte behärskar svenska och representanter för svenska myndigheter.

Regeringen anser att det framför allt behövs fler kontakttolkar med specialistkunskaper, exempelvis rättstolkar, sjukvårdstolkar och barntolkar.

Uppdraget handlar om att utreda två nya utbildningar. Det första är att MYH ska utreda hur en längre kontakttolkutbildning, som alternativ till den sammanhållna grundutbildning till kontakttolk som finns i dag, kan utformas. För utbildningen ska myndigheten föreslå:

Login