Lagrådsremiss: Ändrade regler i utlänningslagen

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

I lagrådsremissen före­slås ändringar i utlännings­lagen (2005:716) för att den svenska migra­tions­politiken ska vara lång­siktigt hållbar, med ett humant, rätts­säkert och effektivt regel­verk som inte väsent­ligen avviker från de i andra EU-länder.

Ändringarna innebär bland annat att

I lagråds­remissen före­slås också att det ska införas en möjlig­het för vissa stats­lösa utlän­ningar som har fötts i Sverige och som har tids­begrän­sat uppe­hålls­till­stånd att bevil­jas svenskt med­borgar­skap.

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00