Debatt

Låt oss inte gå tillbaka till skolan vi hade före pandemin

Utifrån lärdomarna som har framkommit under pandemin är det hög tid att ta till de åtgärder som krävs för att främja en likvärdig skola där elevers trygghet och välmående står i centrum. Det skriver Jennie Gustafsson, Elevernas riksförbund.

”Ett ökat fokus på elevinflytande är en del av lösningen att säkra en likvärdig skola för alla”.
”Ett ökat fokus på elevinflytande är en del av lösningen att säkra en likvärdig skola för alla”.Foto: Henrik Montgomery/TT
Jennie Gustafsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

”Distansundervisning är det värsta jag varit med om”, säger Vera, 15 år. Precis som många av våra medlemmar berättar Vera att de senaste 18 månaderna har varit tuffa. Elevernas riksförbund gläds åt att skolan börjar återgå till ett normalläge men vill samtidigt poängtera att vi inte kan gå tillbaka till den situation som rådde i skolan före pandemin. Utifrån lärdomarna som har framkommit under pandemin är det hög tid att ta till de åtgärder som krävs för att främja en likvärdig skola där elevers trygghet och välmående står i centrum.

Rejäl skolsatsning behövs

När covid-19 klassades som en pandemi togs många avgörande beslut på kort tid. Det var en krissituation som krävde extraordinära åtgärder, men många beslut fattades utan att elever fick göra sina röster hörda vilket var fel. De problem som fanns i skolan före pandemin har förstärkts, dessutom har utmaningar tillkommit. Det vi behöver nu är en rejäl satsning på skolan, ett starkt ledarskap och en nära dialog med elever.

Där en elevs rättighet inte infrias har en skyldighet inte uppfyllts. 

Att skolan har misslyckats med sitt kompensatoriska uppdrag har länge varit känt. De elevgrupper som har svårast att uppnå läromålen är även de som har drabbats allra värst av pandemins effekter. Detta gäller bland annat elever som befinner sig i socioekonomiskt utsatta miljöer eller som är i behov av särskilt stöd. Skolverket varnar nu för att skolans likvärdighet kommer att fortsätta minska efter pandemin. Att Sverige i så många år har låtit denna utveckling ske är en skam. Där en elevs rättighet inte infrias har en skyldighet inte uppfyllts.

Likvärdig skola för alla

Ett ökat fokus på elevinflytande är en del av lösningen att säkra en likvärdig skola för alla. Genom att elevers olika perspektiv och behov tas med i utformningen av skolan kan vi komma närmare målet om en skola som ger goda förutsättningar för alla elever. Nu är det dags att inte bara åtgärda den förskjutning i likvärdighet som pandemin har bidragit till, utan misslyckandet med att säkra en likvärdig skola för alla elever i Sverige.

Elevers välmående har också försämrats under pandemin. Folkhälsomyndigheten vittnar om en allt sämre psykisk hälsa bland elever och pekar på distansundervisningen som en viktig orsak. Skolor måste prata med elever och satsa mycket mer på elevhälsan för att kunna förstå och möta de behov som finns. Elevhälsan behöver därför prioriteras i återuppbyggnaden efter pandemin.

Tryggheten måste öka 

De ändrade omständigheterna i skolan under pandemin har inte bara lett till negativa effekter. En positiv sådan är att närvaron har ökat sedan distansundervisningen började. Anledningarna kan vara många, men delvis handlar det om att vissa elever upplever större trygghet och studiero hemma än i skolan. Tyvärr kan Skolinspektionen bekräfta att två av tio elever inte känner sig trygga i skolan. Skillnaden är även stor mellan olika skolor. Elever måste känna sig trygga i skolan och de vet vilka situationer eller platser i skolan som skapar otrygghet. Därför måste deras röster inkluderas i skolors trygghetsarbete.

Eleverna måste få inflytande

Om vi inte agerar snabbt riskeras pandemins konsekvenser prägla svensk skola under en lång tid framöver. Vi behöver en skola där elever har inflytande över sin skolgång, känner sig trygga, mår bra och därmed har möjlighet att nå sin fulla potential.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00