GAPF: Hederskulturen måste nedmonteras

DEBATT. En särskild brottsrubricering, strängare straff och en utökad kunskap om hedersvåldet är bra, men det krävs många fler åtgärder för att nedmontera hederskulturen helt. Det skriver Sara Mohammad, ordförande för GAPF.

Sara Mohammad
Ordförande, GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime)


Utredningen om hedersbrott är snart klar. Den 30 september ska utredningen om särskilda straff vid brott med hedersmotiv rapporteras. Från GAPF:s sida har vi förhoppningar om att utredningen och de lagförändringar utredningen leder till ska hjälpa oss i arbetet mot hedersrelaterat våld.

Underlättar bedömningen

Hedersrelaterat våld och förtryck följer vanligen vissa mönster. Gärningen grundar sig ofta på ett kollektivt beslut, fattat av flera personer som planerar och genomför brottet. Utredningar av HRV-brott kräver särskild kunskap hos polisen på grund av brottens speciella karaktär. Genom en särreglering av hedersbrott kan brottsutredningar gällande HRV få vissa bestämda rutiner som kan bidra till högre effektivitet samt verka brottsförebyggande genom att samhället markerar tydligt mot dessa brott.

Genom en särreglering kan även brottet förses med en egen straffskala. Det underlättar bedömningen av brottets straffvärde, bidrar till en mer enhetlig rättstillämpning och medför en skärpning av synen på brottet.

Genom att man inför hedersmotiv som en försvårande omständighet vid bedömningen av brottets straffvärde tydliggörs det för domstolar att hedersmotiv ska beaktas i skärpande riktning vid påföljdsbestämningen, och därmed utredas.

Behövs mer för att knäcka

Genom att göra brott med hedersmotiv till ett särskilt brott blir budskapet till dem som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck tydligare. Att den kontroll och de begränsningar som de utsätts för inte accepteras av samhället. En egen brottsrubricering innebär även egna statistikkoder, vilket gör det lättare att bedöma problematikens omfattning.

Strängare straff och särskild brottsrubricering för hedersvåld är nödvändigt. Det förbättrar läget, men det knäcker inte hedersförtrycket. Det behövs mycket mer av samhället.

"Utifrån barnets bästa"

Fler flickor bör kunna få skyddat boende. När det gäller hedersutsatta barn måste sociala myndigheter stå på barnens sida, och göra sitt arbete utifrån barnets bästa och inte göra bedömningar utifrån ett familjeperspektiv. Dessutom ska föräldrarna inte bemötas med överseende när de bryter mot svensk lag och begår övergrepp på sina barn utifrån sin kulturella eller religiösa bakgrund, i toleransens namn.

Hijabförbud på barn i skolan

GAPF:s grundtes är att vi inte kan lyckas med integrationen om vi inte först bekämpar hedersrelaterat våld och förtryck. Hederskultur uppstår från värdesystem – religiösa eller kulturella – som främjar kyskhet, oskuld och en sexualitet gentemot kvinnokroppen, i kombination med idén om att män är överlägsna och ansvariga för kvinnor i familjen, och därmed bär ansvar för kvinnors kyskhet och kontroll över deras sexualitet.

För att nedmontera hederskulturen måste vi motarbeta dessa värderingar och inte kompromissa när det gäller jämställdhetsprincipen och individens frihet. Hijab, som är både ett verktyg och en symbol för det oskulds- och kyskhetsideal som råder inom hederskulturen, gör att ett hijabförbud på barn i skolan är ett måste för att motarbeta sexualisering av barn och inte bryta mot jämställdhet mellan flickor och pojkar.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Just därför får vi inte tillåta en situation där vissa skolor kompromissar med eller till och med lär ut ett förakt för dessa värden. Det har i flera fall visat sig att många religiösa friskolor har brustit där och det är en anledning till att religiösa skolor måste förbjudas.

Krävs många fler åtgärder

I GAPF välkomnar vi en särskild brottsrubricering, strängare straff och en utökad kunskap om hedersvåldet inom polis och domstolsväsende. Men det krävs många fler åtgärder för att nedmontera hederskulturen helt.

Beslutskedja: Straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck

18/7
2019
15/9
2020
29/9
2020
7/10
2020
7/10
2020
8/10
2020
13/10
2020
19/1
2021

Forrige artikel Saco studentråd: Studenternas säkerhet måste gå först Saco studentråd: Studenternas säkerhet måste gå först Næste artikel Debatt: Snäva examensmål möter inte barncancersjukas behov Debatt: Snäva examensmål möter inte barncancersjukas behov