Expert tveksam till förslag om obligatorisk språkförskola

UTREDNING. Bristen på resurser och kompetens är stor inom förskolan. Därför är man på Nationellt centrum för svenska som andraspråk tveksam till utredningen om att införa obligatorisk språkförskola. I utsatta områden behövs dessutom en viss typ av kompetens. 

Det finns i dag många barn i Sverige som mycket sällan eller aldrig möter svenska som språk i hemmet. Regeringen vill att fler barn ska bli bättre på svenska innan de börjar grundskolan, därför har de tillsatt en utredning om Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska.

Det står redan i skollagen att barn ska få möjlighet att utveckla både svenska språket och sitt modersmål i förskolan. Men enligt Monica Söderström Lareu vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk ser det väldigt olika ut i hur lagen efterlevs.

– I förskolor med kompetenta pedagoger så ser det bättre ut. I förskolor där många är outbildade så har man mycket svårare att leva upp till läroplanens intentioner. Det är svårare att omsätta läroplanen när man inte har någon utbildning, säger hon till Altinget.

Login