Etikprövningsnämnder kan slås ihop

FORSKNING. Regeringen vill skrota de sex regionala etikprövningsnämnderna och samla all etikprövning gällande forskning avseende människor i en ny myndighet. Ändringen kan göra att prövningen blir effektivare och mer likformig menar ansvarig minister.

Regeringen vill att etikprövningen för forskning som gäller människor ska samordnas centralt och därmed leda till att granskningen av den typen av forskning blir mer enhetlig. Förslaget som gått ut på remiss är att de sex nämnder som finns idag avvecklas för att ersättas av en ny myndighet: Etikprövningsnämnden.

– Det är oerhört viktigt med en ändamålsenlig organisation för etikprövning av den forskning som avser människor. Genom förslaget att slå samman etikprövningsnämnderna till en myndighet förbättras förutsättningarna att hantera ansökningar på ett effektivt och likformigt sätt. Ytterst syftar reformen till att säkerställa en hög kvalitet på processen för etikprövning, vilket i sin tur är viktigt för att allmänheten ska kunna ha ett fortsatt högt förtroende för forskningen, kommenterar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Den ny myndigheten som föreslås i promemorian ska vara en enrådighetsmyndighet och delas upp på sex verksamhetsregioner som placeras i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala som därmed skulle ersätta de regionala etikprövningsnämnderna som finns idag. Varje verksamhetsregion kommer att ha en eller flera avdelningar precis som det fungerar idag och ärendemängden ska fördelas mellan avdelningarna med hänsyn till rimlig arbetsfördelning och tidsfrister. Det föreslås också att beslutade ärenden ska kunna överklagas till Centrala Etikprövningsnämnden som får det nya namnet Överklagandenämnden för etikprövning.

Login