Debatt

Emilsson (SD): Omodernt att kvotera efter etnicitet och kön

DEBATT. Det är olyckligt att representationskravet används i public service för att kvotera efter etnicitet och kön. Föreställningar utifrån sådana ovidkommande variabler är omoderna och påverkar inte kompetensen hos individer, skriver Aron Emilsson (SD). 

Foto: Sverigedemokraterna
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Aron Emilsson (SD)
Riksdagsledamot 


Public service är en av grundbultarna i vårt mediesystem och i förlängningen en del av vår demokrati. Det är även en grundbult för samhällets informationsinfrastruktur.

Dess former måste anpassas och justeras för att passa in i både samtiden och framtiden. Den tekniska utvecklingen har de senaste åren revolutionerat hur vi kommunicerar och inhämtar information. Vi behöver därför uppdatera och anpassa public service för informationsteknologins tidsålder.

Tydlig slagsida åt vänster

Samtidsdebatten fokuserar dessvärre på annat. Partier som gynnas av bristerna i det nuvarande systemet är ovilliga att diskutera hur public service-systemet kan förbättras – en hållning som gör både väljare och public service en otjänst.

Modern teknik har blottlagt bristerna hos public service-bolagen. Tendenser som partiskhet eller osaklighet kan i dag synliggöras på sätt som tidigare inte varit möjligt. När allmänheten ser dessa brister, svart på vitt, undergräver det befolkningens förtroende för såväl makthavare som institutionen i sig.

Partier som gynnas av bristerna i det nuvarande systemet är ovilliga att diskutera hur public service-systemet kan förbättras – en hållning som gör både väljare och public service en otjänst.

Aron Emilsson (SD)
Riksdagsledamot

Både Timbro och näringslivets medieinstitut har i sina kartläggningar kunnat påvisa en tydlig slagsida åt vänster i public service-bolagens innehåll.

Existerande problem

På grund av dessa brister har vi återkommande under de senaste åren förordat ändringar av systemet kring public service. Det är viktigt att värna landets informationsinfrastruktur och samtidigt föra en debatt om de problem som bevisligen existerar.

Nordiskt samarbete

Framför allt behövs det ett bättre system för granskning. Detta för att undvika att public service av olika skäl missar att rapportera sakligt kring vissa frågor.

Våra förslag innebär en granskning som tillför fler perspektiv, både från medborgare genom en förändrad granskningsnämnd, och från andra medieaktörer. Vi vill därför se ett gemensamt samarbete med våra nordiska grannländer där olika länders bolag kan komma med konstruktiv kritik gentemot varandra.

"Synliggöra rättelser"

När aktörer blundar för problemen måste samhället bygga in mekanismer som lyfter problem till ytan – även när det gäller obekväma sanningar. Vi är av uppfattningen att problem som uppdagas löses främst genom transparens och en öppen diskussion.

Vi tror att public service kan bli en del av ett sådant system med hjälp av internets rika debattklimat och möjligheter. Som exempel skulle public service enkelt kunna synliggöra rättelser på sin hemsida och på så vis öka transparensen kring rapporterade misstag.

Det gör det enklare för tittare och lyssnare att ta till sig en mer objektiv och nyanserad bild. Samtidigt visar det på god vilja från public service och gör att medborgarna får en tydlig insyn i processen.

Slå samman public service

Allt fler medier anpassar sitt format efter tillfälle – text, ljud och video används om vartannat när det passar. Vi tycker därför att public service behöver lämna formen med specialisering utifrån format och att dagens tre olika public servicebolag kan slås samman till ett. Det skulle innebära ett effektivare handhavande av offentliga resurser – befolkningens förtroende för det politiska systemet bygger på att offentliga medel används effektivt.

"Ovidkommande variabler"

Rätt person på rätt plats är en viktig princip för effektivitet. Därför anser vi att meritokrati ska råda inom all offentligfinansierad verksamhet. Det är därför olyckligt att representationskravet används för att kvotera efter etnicitet och kön. Vi som enda parti har motsatt oss representationskrav utifrån etnicitet och kön i innehållet hos public service, dels för att föreställningar utifrån sådana ovidkommande variabler är omoderna och dels inte påverkar kompetensen hos individer.

Det gläder oss att vi bidragit till att debatten om public service vitaliserats de senaste åren. Om de partier som gynnas av rådande system börjar tänka mer långsiktigt kan vi tillsammans säkra public service för framtiden.

Nämnda personer

Aron Emilsson

Riksdagsledamot (SD), ordförande i utrikesutskottet, ledamot i partistyrelsen, utrikespolitisk talesperson
Fil. kand i kulturarvsstudier (Göteborgs uni., 2013)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00