Ygeman tonar ned kamp mellan havsvind och försvar

INTRESSEKONFLIKTER. Enligt Havs- och vattenmyndigheten behöver frågan om hur Försvarsmakten och vindkraften ska samsas till havs utredas på djupet. Men energiminister Anders Ygeman (S) anser att dagens lagstiftning fungerar.

Energiminister Anders Ygeman (S) ser inget akut behov av att utreda frågan om hur Försvarsmakten och vindkraften ska kunna samsas om utrymmet till havs.

– I dag avvägs ju den där frågan. Lite förenklat är det så att när det finns starka vindintressen vinner vindens intressen och när det finns starka förvarsintressen vinner försvaret, säger Anders Ygeman till Altinget.

Innan året är slut ska Havs- och vattenmyndigheten lämna över sitt förslag till havsplanering för Bottniska vikten, Östersjön och Västerhavet – de första havsplanerna någonsin – till regeringen.

I det förslag, som har varit ute på remiss under sommaren, skriver Havs- och vattenmyndigheten att frågan om vindkraften och försvarets samexistens till havs behöver ses över i en utredning. Det är en uppfattning som också får brett stöd bland remissinstanserna, även om det finns en farhåga hos framför allt vindkraftsnäringen om att det kan leda till att frågan dras i långbänk.

Statligt havsstöd på gång

Regeringen planerar att lägga fram ett förslag om att ta bort anslutningsavgifterna för havsbaserad vindkraft och är i samtal med EU-kommissionen om att hitta ett regelverk som är anpassat efter EU:s lagstiftning. Men konflikten om utrymme till havs mellan Försvarsmakten och vindkraften är inte ett akut problem, enligt energiminister Anders Ygeman.

– Det är möjligt vi behöver se över den där frågan, men jag upplever nog att det går att nå fram även inom ramen för dagens lagstiftning, säger han.

Forrige artikel Klimatöversyn av miljöbalken inom kort Klimatöversyn av miljöbalken inom kort Næste artikel Skogsstyrelsen överväger att överge nyckelbiotoperna Skogsstyrelsen överväger att överge nyckelbiotoperna