Slutreplik: Östersjöns problem kommer inte att fångas upp av ett handelssystem

SLUTREPLIK. Magnus Ek (C) missar poängen jag lyfter fram, nämligen att det i princip inte går att dra några paralleller alls mellan övergödning i Östersjön och klimatförändringar. Det skriver Brita Bohman, forskare i miljö- och havsförvaltningsrätt.

Brita Bohman
Doktor i miljörätt och postdok i havsförvaltningsrätt vid Göteborgs universitet

Centerpartiet har genom Magnus Ek svarat på mitt inlägg om partiets ansats att införa utsläppshandel för att råda bot på problemet med övergödning i Östersjön. Även Rüdiger Strempel, Generalsekreterare på Sekretariatet för Helsingforskommissionen (Helcom), har gett sin syn på förslaget och uttrycker stöd för den problematik jag pekar på.

Nya åtgärder

Strempel efterfrågar å Helcoms sekretariats vägnar nya och innovativa förslag inför att nya åtgärder ska förhandlas fram mellan länderna runt Östersjön under nästa år. Inget av detta verkar göra intryck på Ek och Centerpartiet.

Mer komplex situation

Tvärtom upprepar Ek att Centerpartiet eftersträvar ett system för utsläppshandel i likhet med EU:s system för koldioxidutsläpp och att detta skulle bli en bra lösning, ett effektivt marknadsbaserat styrmedel.

Han missar därmed poängen jag lyfter fram, nämligen att det i princip inte alls går att dra några direkta paralleller mellan övergödning i Östersjön och klimatförändringar. Situationen gällande övergödning är betydligt mer komplex än så.

Hänsyn till forskningsläget

Vidare betonar Ek att problemen i Östersjön är fler än bara övergödningen, vilket naturligtvis är sant och bra att framhålla. Men dessa andra problem kommer inte heller att kunna fångas upp av ett handelssystem. Snarare pekar den insikten mot att man just borde ta ett större helhetsgrepp för effektiva åtgärder.

Det enda svar Ek ger på den kritik som både jag och Rüdiger Strempel lyfter fram angående förslaget om utsläppshandel, är att han antar att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) inom ramen för sitt regeringsuppdrag kommer att ta hänsyn till det aktuella forsknings- och kunskapsläget och bör ta kontakt med bland annat Helcom.

Alltför smalt 

Problemet är att om Centerpartiet och regeringen nu ger HaV i uppdrag att specifikt utreda möjligheterna till ett handelssystem som liknar EU:s handel med koldioxid, så är det alltför smalt för att fånga upp hela övergödningsproblematiken och de andra miljöproblem i Östersjön som Ek själv pekar på.

Vägen att gå 

Med ett sådant uppdrag finns det inte någon möjlighet för utredarna att ta in hela kunskapsbilden eller att lägga fram den typ av nya och innovativa förslag som Rüdiger Strempel och Helcoms sekretariat efterfrågar. Det är i stället ett bredare uppdrag som Centerpartiet borde bereda väg för om man på allvar vill finna effektiva åtgärder för Östersjöns miljö.

Då uppdraget ännu inte givits till HaV, hoppas jag att det är den vägen man väljer att gå.

Forrige artikel "Skogsstyrelsens motiv är dåligt underbyggda" Næste artikel Skydda skogen: Skogsstyrelsen missuppfattar sin roll Skydda skogen: Skogsstyrelsen missuppfattar sin roll