MP: Varje del i klimatpolitiken är en kamp

KLIMATREDOVISNING. Ett pärlband av åtgärder anses kunna bidra positivt till sänkta utsläpp i årets budgetförslag. Men tongångarna hos Miljöpartiet om samarbetsklimatet mellan januaripartierna är inte nådiga.

Foto: Fredrik Hjerling
Jacob Hederos

– Varje del i klimatpolitiken är en kamp. Det klimatpolitiska ramverket har inte trollat fram en bred konsensus om att vi faktiskt behöver genomföra klimatpolitiken. Varje åtgärd behöver kämpas fram,

Dokumentation

Regeringens åtgärder som anses bidra till lägre utsläpp

ur klimatredovisningen i Budgetpropositionen

 • Regeringen förslår att en ny skattereduktion för privatpersoner för installation av grön teknik införs, se volym 1 i budgetpropositionen 2021.
 • Regeringen bedömer att det krävs stora investeringar för att uppnå både
  förbättrad energiprestanda och åtgärda renoveringsbehovet i det befintliga
  byggnadsbeståndet. Regeringen avser därför att inrätta ett riktat stöd till
  fastighetsägare för renoverings- och energieffektiviseringsåtgärder av
  flerbostadshus (utgiftsområde 18).
 • Klimatklivet stärks och förlängs till 2026 (utgiftsområde 20).
 • Industriklivet breddas och förstärks för att flera projekt som bidrar till
  klimatomställningen ska omfattas (utgiftsområde 20).
 • Regeringen avser att föreslå att reduktionsnivåerna inom reduktionsplikten höjs
  successivt till 2030.. Inriktningen för detta beskrivs i klimatredovisningens avsnitt 5.4 (utgiftsområde 20).
 • Regeringen föreslår en satsning på återvätning av tidigare torrlagda våtmarker,
  vilket bl.a. bidrar till minskad klimatpåverkan (utgiftsområde 20).
 • Regeringen avser att genomföra en rad skärpningar inom bonus-malus-systemet. Bland annat skärps kraven för att få bonus samtidigt som bonusen för nollemissionsfordon höjs och koldioxidbeloppet i malus-delen höjs (utgiftsområde 20).
 • Regeringen avser att annullera de utsläppsenheter som inte behövs för att
  uppfylla Sveriges åtagande inom den icke handlande sektorn för 2019. Som
  princip ska dessutom framtida överskott av utsläppsutrymme från den icke
  handlande sektorn annulleras om det inte behövs för att täcka eventuella
  underskott i LULUCF-sektorn (utgiftsområde 20).
 • Regeringen föreslår att särskilda medel avsätts för att genomföra den klimat-
  politiska handlingsplanen (utgiftsområde 20).
 • Regeringen avser genomföra en ytterligare satsning på negativa utsläpp och
  avsätter medel för Energimyndigheten att inrätta ett system med omvända
  auktioner alternativt fast lagringspeng för avskiljning, infångning och lagring av
  koldioxid från förnybara källor (bio-CCS), se utgiftsområde 20 och 21.
 • Regeringen föreslår ett stöd till regionala elektrifieringspiloter med laddinfra-
  struktur för tunga fordon. Även tankinfrastruktur för vätgas ingår i satsningen
  (utgiftsområde 21).
 • Regeringen föreslår fortsatt stöd till forskning och utveckling av flygbiobränslen
  och dess innovationskluster inklusive elflyg (utgiftsområde 21).
 • Regeringen föreslår en förlängning av satsningen på energi- och klimatrådgivning (utgiftsområde 21).
 • Regeringen föreslår fortsatt stöd till kommuner och företag under 2021 för
  installation av solceller och energilagring (utgiftsområde 21).
 • Regeringen föreslår en tvåårig satsning som syftar till att stimulera ökad och
  säker cykling, bl.a. i statlig cykelinfrastruktur och i samverkan med civilsamhället (utgiftsområde 22).
 • En tillfällig förstärkning av stadsmiljöavtalen görs med särskilt fokus på cykling
  (utgiftsområde 22).
 • Regeringen föreslår att miljökompensationen för godstransporter på järnväg i
  Sverige förlängs och vidareutvecklas (utgiftsområde 22).
 • Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att upphandla nattågstrafik som
  bidrar till att det upprättas internationella nattågsförbindelser med dagliga
  avgångar från Sverige till andra europeiska länder. Regeringen föreslår att medel avsätts 2021–2026 (utgiftsområde 22).
 • Regeringen föreslår att Naturvårdsverket, Konjunkturinstitutet, Statens
  energimyndighet och Trafikverket tillförs medel för att förbättra sitt arbete med
  att bedöma klimateffekter (utgiftsområde 2, 20, 21 och 22).
 • Regeringen föreslår att stödet till biogasproduktion för fordonsgas förlängs
  tillfälligt (utgiftsområde 23).
 • Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk får i uppdrag att, i samråd med bl.a.
  Naturvårdsverket och länsstyrelserna, utforma kriterier och utveckla metoder för vilka marker som är lämpliga för åtgärder som åstadkommer negativa utsläpp (utgiftsområde 23).
 • Projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI) är ett verktyg för att stärka
  europeiska industriella ekosystem som främjar de industriella ekosystemen och
  främjar tekniker som möjliggör fossilfria lösningar. Regeringen föreslår en
  satsning på svenskt deltagande i IPCEI-projekt som möjliggör fossilfria lösningar som belöper sig till 400 miljoner kronor 2021–2022 och 70 miljoner årligen 2023–2027 (utgiftsområde 24).
 • Regeringen föreslår en satsning på att modernisera befintliga testbäddar för
  bioraffinaderier (utgiftsområde 24).
 • Regeringen föreslår ett riktat stöd till forskning, utveckling och marknadsintro-
  duktion för arbetsmaskiner under 2021 och 2022 i syfte att minska växthus-
  gasutsläppen från arbetsmaskiner och stärka svensk fordonsindustris konkur-
  renskraft (utgiftsområde 24).
 • Regeringen föreslår att en statlig grön kreditgaranti införs, som utifrån teknik-
  neutrala kriterier ges för större industriinvesteringar som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket (utgiftsområde 24).

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00