Debatt

Ta idén om ett nordiskt transportministerråd på allvar

Genom att arbeta tillsammans över landsgränserna kan de nordiska länderna utveckla gemensam politik och strategier för vägtransport, skriver företrädare för åkerinäringen i Norden.  

Genom att arbeta tillsammans över landsgränserna kan de nordiska länderna utveckla gemensam politik och strategier för vägtransport. Detta kan hjälpa till att hantera gemensamma utmaningar, såsom trafiksäkerhet, luftförorening och trängsel. Det gäller inte minst i förhållande till EU-regleringen, där det ofta saknas en nordisk dimension i ministerrådet, skriver debattörerna.
Genom att arbeta tillsammans över landsgränserna kan de nordiska länderna utveckla gemensam politik och strategier för vägtransport. Detta kan hjälpa till att hantera gemensamma utmaningar, såsom trafiksäkerhet, luftförorening och trängsel. Det gäller inte minst i förhållande till EU-regleringen, där det ofta saknas en nordisk dimension i ministerrådet, skriver debattörerna.Foto: FREDRIK SANDBERG /TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Nordiska Rådet håller i år sin 75:e session i Oslo från den 30 oktober till den 2 november. Mötet äger rum årligen i det land som innehar ordförandeskapet för Nordiska Rådet. Nästa år kommer Sverige att inneha ordförandeskapet.

Under sessionen behandlar rådets 87 medlemmar nya förslag och tar emot rapporter från de nordiska ländernas statsministrar och andra ministrar om hur regeringarna har fortsatt med de rekommendationer som rådet har gett.

De nordiska ländernas regeringar i Nordiska Ministerrådet har enats om visionen att Norden år 2030 ska vara ”världens mest hållbara och integrerade region.” Men detta ambitiösa mål innebär tyvärr ännu inte ett samarbete inom transport och infrastruktur.

Nordiska Rådet har under flera år varit mycket engagerat i frågor rörande transport och gränshinder. Cirka 40 procent av de ärenden som Nordiska Rådet behandlar i Utskottet för Tillväxt och Utveckling rör transport och digitalisering, enligt organisationens egna uppgifter.

Därför formulerade Nordiska Rådet redan år 2018 ett krav på att etablera en särskild Nordisk Transportministerråd. Det skulle vara ett avgörande steg för att uppnå ett väl fungerande samarbete på den nivå som visionen kräver, ansåg man.

På ett informellt möte i november 2022 kom de nordiska transportministrarna överens om att lägga större fokus på samarbete inom infrastrukturinvesteringar, grönt skifte inom transportsektorn och infrastruktursamarbete kopplat till försvar. De kunde dock inte enas om att tillsätta ett råd för transportministrar för att driva samarbetet framåt.

Ta idén om ett nordisk transportministerråd på allvar

Nordic Logistics Associations uttrycker sin förhoppning om att tydliga signaler om att ta idén om en nordisk transportministerråd på allvar kommer att ges under den kommande sessionen, antingen från det kommande svenska ordförandeskapet eller helst från ett av de kommande ordförandeskapen. Vi kan motivera detta:

Transportbranschen har i många år haft ett starkt och nära nordiskt samarbete över landsgränserna, främst genom Nordiska Lastbisunionen (NLU), som har fungerat som branschens samarbetsorgan för godstransport på väg i Norden sedan Nordiska Rådets bildande år 1952.

NLU formaliserades ytterligare år 2012 med bildandet av Nordic Logistics Association (NLA). Syftet var att säkerställa att de nordiska åkeriernas gemensamma intressen och näringspolitiska mål för deras organisationer beaktas i nära dialog med EU-institutionerna och intressenterna inom vägtransport i Bryssel.

NLA-organisationen, med stöd av 15 000 nordiska transport- och logistikföretag, kan med tillfredsställelse se tillbaka på hur nordisk enighet i hög grad har gett styrka i Bryssel och har varit en betydande faktor för genomförandet av EU:s vägpaket och andra frågor av betydelse för branschen.

Redan vid NLA:s årliga möte i Köpenhamn år 2020 undersökte styrelsen möjligheterna till ett närmare samarbete med de nordiska regeringarna i framtiden och bedömde hur digitaliseringen kan bidra till att genomföra de nya EU-reglerna för vägtransport. Ett möte där både Danmarks dåvarande transportminister och ambassadörerna från Norge, Sverige och Finland deltog.

Vägtransporten är av naturliga skäl en hypermobil bransch med många gränsövergångar. Ett regeringssamarbete inom transport och infrastruktur kan också bidra till att skapa en mer integrerad nordisk region där vägtransporten fungerar smidigare över gränserna.

Gemensamma strategiska mål

Det finns många frågor inom området transport och infrastruktur som kan tas upp. En mycket praktisk fråga gäller särskilt områden som exempelvis fordonens dimensioner och kombinationer av fordon, inklusive modulfordonståg. I stor utsträckning finns det en viss likhet mellan länderna inom detta område och inom området för specialtransporter.

Men det finns ingen gemensam syn och det är fortfarande så att hanteringen av transporttillstånd och administration av kontroll och efterlevnad lämnar mycket att önska. Det innebär att åkerierna inte kan fungera optimalt när de samarbetar över gränserna.

Det gäller även hela arbetet med den gröna omställningen: Om vi inte kan hitta gemensamma strategiska mål för omställningen i de nordiska länderna kommer det att resultera i en röra av olika politiker om bränsleleveranser och grön teknologi som skapar fler hinder än harmoni i de nordiska länderna.

Genom att arbeta tillsammans över landsgränserna kan de nordiska länderna utveckla gemensam politik och strategier för vägtransport. Detta kan hjälpa till att hantera gemensamma utmaningar, såsom trafiksäkerhet, luftförorening och trängsel. Det gäller inte minst i förhållande till EU-regleringen, där det ofta saknas en nordisk dimension i ministerrådet.

Vi är redo

Slutligen kan en nordisk transportministerråd främja gemensam forskning och innovation inom transportsektorn. Detta kan leda till utveckling av nya teknologier och metoder som förbättrar vägtransportens effektivitet, säkerhet och miljömässiga hållbarhet.

Det är viktigt att notera att de konkreta fördelarna naturligtvis kommer att bero på hur en nordisk transportministerråd organiseras och implementeras, samt hur effektivt samarbetet är mellan de berörda länderna.

Nordic Logistics Association är redo att bidra med både inspiration och lösningar.

Fotnot. Artikeln har också publicerats på Altinget.dk och Altinget.no.

Nämnda personer

Rickard Gegö

Vd Sveriges åkeriföretag

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00