Naturvårdsverket: Stärk samverkan mellan myndigheter

DEBATT. Sverige behöver bättre möta människors behov av information om klimatfrågor. Myndigheter har här en viktig roll att fylla, skriver Stina Söderqvist, Naturvårdsverket.

Stina Söderqvist
Kommunikationsstrateg, Naturvårdsverket


Allmänhetens medvetenhet om klimatförändringar är relativt hög i Sverige. Det visar både nationella och internationella undersökningar. Samtidigt uppger en stor majoritet av svenskarna att de är intresserade av klimatfrågor och fortsatt oroliga för klimatförändringar. Det gäller särskilt unga.

Naturvårdsverket redovisar i dag ett uppdrag som genomförts i samverkan med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) om förutsättningar för Sveriges genomförande av Parisavtalets artikel 12. Artikeln beskriver människors rätt till delaktighet och tillgång till information om klimatfrågor.

Vart fokus bör ligga

Inom ramen för uppdraget har Naturvårdsverket gjort en kartläggning av hur Sverige uppfyller artikel 12 i dagsläget och föreslår utifrån den ett antal områden som Sverige bör fokusera på.

 • Tydligare uppdrag till Naturvårdsverket och SMHI att kommunicera klimatfrågor med allmänheten

Det saknas en myndighet som har ansvaret för att säkerställa allmänhetens tillgång till information om klimatfrågor. Samtidigt efterfrågar allmänheten information från just myndigheter och forskare enligt den undersökning som genomförts i samband med uppdraget. I avsaknad av ett utpekat uppdrag finns en risk att ingen myndighet fyller uppdraget att tillgodose allmänhetens behov av information på en nationell nivå.

Allmänhetens information inom klimatfrågor bör utgå från information som vilar på vetenskaplig grund och som distribueras av relevanta myndigheter.

 • Stärkt samverkan mellan myndigheter

Kartläggningen visar att många myndigheter arbetar aktivt med information om klimatfrågor, men det saknas samordning och en gemensam kunskapsbas.

För att nå Sveriges klimatmål och Parisavtalet krävs stora samhällsförändringar under en relativt begränsad period. Det ställer krav på att olika delar i samhället har en gemensam kunskapsbas om målen. Underlaget indikerar att det saknas samordning mellan den lokala och centrala nivån när det gäller kunskap.

 • Rusta lärarna för ungas engagemang i klimatfrågor

En slutsats utifrån kartläggningen är att hållbarhet är väl implementerat i utbildningen för barn, unga och vuxna i Sverige. Vi kan samtidigt konstatera att utmaningen att lösa klimatfrågorna i samhället kräver nya och innovativa lösningar och att system för utbildning och lärande kan behöva anpassas för den transformationen.

En indikation i underlaget är att lärarna kan behöva särskilda verktyg för att arbeta med ungas engagemang i klimatfrågor och oro för klimatförändringar.

 • Utred hur civilsamhället kan bidra till kunskapshöjning

Civilsamhället skickar en stark signal om behov av kunskapshöjande insatser för allmänheten. Vi föreslår att se över om vikten av kunskapshöjande insatser inom klimatområdet kan förtydligas när det gäller statliga bidrag till civilsamhällets organisationer.

Tillhandahålla information

Ett deluppdrag var att Naturvårdvårdsverket ska upprätta information om Parisavtalet. Ny information finns tillgänglig via Naturvårdsverket webbplats.

Forrige artikel Rymdministern: Nu satsar vi för att Sverige ska ligga i framkant Rymdministern: Nu satsar vi för att Sverige ska ligga i framkant Næste artikel "När ska Ardalan Shekarabi våga göra företagandet jämställt?"
 • Rapportera

  Dag Lindgren

  Järnvägens klimateffekter är mer än driftelens klimateffekter

  Funderade över rapporteringen av järnvägens klimateffekter. Skrev nyligen en bloggartikel. SJ och Naturvårdsverket rapporterar nästan bara klimateffekterna av tågens elförbrukning. För trafikverket har man gjort en livstidsanalys för Botniabanan och enligt den orsakar tågens elförbrukning bara 0.5% av totala klimateffekterna. Men Naturvårdsverkets uppgifter om järnvägens klimateffekter är en 6% av vad trafikverket uppger det satsas på järnvägar. Det borde stå klarare hur stor del av den egentliga klimateffekten är av olika typer av användning och med några olika alternativ för vad som räknas in av infrastruktur bla specificerade på förbättringar respektive underhåll av strukturerna, som är informativare för färdmedelsval. Se http://downto.dagli.se/

 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

  Naturvårdsverket lämnar ingen information utan åläggande från domstol.

  Naturvårdsverkets initiativ för bättre information till menigheten framstår som ett skämt mot bakgrund av deras svar när jag försökte få svar om ansvarsfördelningen för den skandalösa älgförvaltningen. Länsstyrelsen i Västra Götaland vägrade att svara och Naturvårdsverket svarade att de bara svarar på frågor om de åläggs det av domstol.

  Naturvårdsverket svarar bara på frågor som är bekväma och på ett sätt som gynnar myndigheten. Myndigheterna ägnar sig mer åt propaganda för de senaste påhitten från de ansvarsbefriade tjänstemännen än saklig upplysning på de frågor medborgarna har. Det finns ingen anledning att tro att en upplysning från Naturvårdsverket är trovärdig.

 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

  Naturvårdsverket bryr sig inte om information som inte passar in i verkets verklighetsuppfattning.

  Naturvårdsverket är ansvarigt för statens älgförvaltning. Under de senaste 40 åren har verket drivit upp stammen från en årlig avskjutning på 40 000 till som mest 180 000 och nu 80 000. Statens viltförvaltning har urartat till en ekocid mot våra vanligaste skogliga ekosystem däribland tallskogen i södra Sverige.
  Skogsstyrelsen har lämnat larmrapporter i 30 år om älgförvaltningens hot mot skogens mångfald men Naturvårdsverket fortsätter att hålla en älgstam på svältgränsen Fn är den dubbelt så tät som den finska och 5ggr så tät som den kanadensiska..
  I sina rapporter till regeringen hävdar Naturvårdsverket att allt är bra och att alla berörda är i stort sett nöjda med förvaltningen. Om vilseledandet av Regering och Riksdag är avsiktlig eller om Naturvårdsverket inte förstår de rapporter de får är oklart. Verket är klart olämpligt att svara för information till allmänheten. Det underminerar tilltron till myndighetsutövningen inom miljöområdet.

 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

  Varför vilseleder Naturvårdsverket avsiktligt regeringen och varför reagerar inte regeringen.

  Riksdagen har beslutat att älgstammen skall vara i balans med skogens ekosystem. Det skall göra det möjligt för den enskilde skogsägaren att använda alla olika trädslag i sitt skogsbruk. Men Naturvårdsverket och länsstyrelserna bryter systematiskt mot detta detta sedan decennier tillbaka. Skogsstyrelsen lämnar årliga rapporter om den förstörelse och utarmning detta medför men vare sig Naturvårdsverket eller Regeringen reagerar. Vad beror det på?
  Jo, statsbyråkratin har etablerat ett samarbete med tongivande lobbyorganisationer inom skogs- och Naturområdet genom att betala ut skattepengar till lobbyorganisationerna utan upphandling. Jägareförbundet, Naturskyddsföreningen och WWF får vardera hundratals miljoner om året bl a från SIDA och Naturvårdsverket. De säger rätt saker eller tiger när det är lämpligt.
  De flesta vet att det finns ett direkt samband mellan Naturvårdsverkets älgförvaltning och granifieringen och utarmningen av skogen. Naturvårdsverket gör som Jägareförbundet vill medan WWF och Naturskyddsföreningen tiger.
  I nästa steg kräver Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket avsättning av nyckelbiotoper och reservat på markägarnas bekostnad för att "rädda" skogen.
  Skogsstyrelsen har länge stört ordningen genom sin årliga publicering av larm- och katastrofrapporter om älgförvaltningens konsekvenser. Det har hittills endast resulterat i att Skogsstyrelsens representanter sparkats ut ur länsstyrelsernas länsviltnämnder.
  Syftar Naturvårdsverkets propåer om samordning av information från olika myndigheter till att lägga munkavle på "olämplig "information från bl a Skogsstyrelsen? Naturvårdsverkets vägran att svara på frågor och vilseledande rapporter om älgförvaltningens resultat till regeringen pekar på att en sådan avsikt kan finnas.
  Varför reagerar inte regeringen på den vilseledande informationen? Därför att det skulle leda till att regeringen skulle tvingas ingripa mot Naturvårdsverket och dess gloria av ofelbarhet skulle rubbas. Dessutom skulle ett ingripande leda till att lobbyorganisationernas inblandning i myndighetsutövningen skulle ifrågasättas.
  Förutom att samordna myndigheternas information föreslår Naturvårdsverket dessutom att staten skall ta civilsamhällets organisationer till hjälp i information om klimatfrågor och börja betala ut ännu mer pengar till ännu fler lobbyorganisationer. Förmodligen skulle sådana medel endast betalas ut till organisationer som delar Naturvårdsverkets syn på klimatfrågan.Erfarenheterna av vart det systemet lett inom det skogliga miljöområdet bör vara skäl nog för Riksdagen att avslå en sådan användning av skattebetalarnas pengar.

Forskare: Studieförbundens verksamhet – ett gigantiskt fuskbygge

Forskare: Studieförbundens verksamhet – ett gigantiskt fuskbygge

DEBATT. Vår sammantagna bedömning är att studieförbundens uppblåsta verksamhet handlar om ett gigantiskt fuskbygge av svindlande proportioner. Det går inte att lita på en enda officiell siffra, skriver Peder Hyllengren, Magnus Ranstorp och Aje Carlbom.

"Borde gå en orkan av skamkänslor över Vård-Sverige"

DEBATT. Det måste bli slut på skyfflandet av ansvar mellan stat och region, mellan region och kommun. De äldres rätt till en god omsorg måste prioriteras nu, skriver Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärerna.