Landstinget Västernorrland: Statlig närvaro viktig för regional tillväxt

REPLIK. Närvaron av statliga myndigheter i hela landet bidrar till en diversifierad och jämställd arbetsmarknad, och statlig kompetens är viktig för förnyelsen av de regionala ekonomierna, skriver Hans Viklund, regional utvecklingsdirektör vid Landstinget Västernorrland.

Av: Hans Viklund, regional utvecklingsdirektör vid Landstinget Västernorrland

På denna sida den 24/4 drar direktörerna för Västsvenska och Sydsvenska Handelskammaren en lans för mer statlig verksamhet till storstadsregionerna. De har redan blivit bönhörda. Istället för ytterligare koncentration, är det viktigt med genomtänkt, decentraliserad statlig närvaro för regional tillväxt i hela landet.

Storstadsregionerna vinnare

Urbanisering och statlig koncentration går hand i hand med storstadsregionerna som vinnare. Sedan 2008 har antalet statliga jobb ökat kraftigt i de fyra storstadsregionerna. I Stockholm-Uppsala, Skåne och Linköping-Norrköping med mellan 10 och 15 procent. I Västra Götaland är ökningen hälften så stor, knappt 6 procent, men likväl i nivå med den högsta ökningstakten i övriga län. Samtidigt har antalet statliga jobb minskat utanför storstäderna. Mest i Dalarna och Västernorrland med -7 procent.

Län Procent Antal
Stockholms län 12,82 8135
Uppsala län 15,25 1992
Södermanlands län -4,52 -190
Östergötlands län 10,91 1268
Jönköpings län -1,96 -107
Kronobergs län -6,2 -187
Kalmar län 3,7 119
Gotlands län 1,51 24
Blekinge län -6,51 -352
Skåne län 14,15 3239
Hallands län 1,06 42
Västra Götalands län 5,75 1698
Värmlands län -4,89 -231
Örebro län 6,31 431
Västmanlands län 6,11 235
Dalarnas län -6,61 -329
Gävleborgs län 1,27 66
Västernorrlands län -6,52 -441
Jämtlands län -1,2 -40
Västerbottens län 5,31 410
Norrbottens län 6,72 556

Staten centraliserar i snabbare takt än näringslivet och samhällets allmänna urbanisering. På 20 år har var femte statligt jobb försvunnit ute i landet.

Statlig närvaro viktig för tillväxt

Västernorrland är ett historiskt industrilän som bidrar till Sveriges välstånd. Kapitalintensiv industri genererar stora värden, vilket speglas i hög BRP. Just nu genomförs en av de största industriinvesteringarna någonsin i Sverige. SCA satsar 7,8 miljarder kronor för att mer än fördubbla kapaciteten i Östrands massafabrik i Timrå.

Statlig närvaro är viktig för Västernorrlands tillväxt. Myndigheter bidrar till en mer diversifierad och jämställd arbetsmarknad liksom till nödvändig förnyelse av den regionala ekonomin.

Statliga jobb är viktiga för att motverka den braindrain av ung talang som länge åderlåtit många landsortsregioner. Industriella investeringar som stärker Sveriges internationella konkurrenskraft ger inte alltid fler jobb regionalt. Myndigheter erbjuder möjligheter för högutbildade som kompletterar traditionellt manliga industriyrken. Tillgång till fler kvalificerade arbeten för både män och kvinnor underlättar också för arbetsgivare att rekrytera, då jobbval allt mer styrs av hela familjens karriärmöjligheter.

Förnyelse av den regionala ekonomin

Statlig kompetens är viktig för nödvändig förnyelse av den regionala ekonomin. Nya branscher och kluster utvecklas ofta i samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet och akademi. IT-klustret i Sundsvall som i dag sysselsätter cirka 4000 personer är ett exempel.

Endast Lund och Stockholm har idag en procentuellt sett större arbetsmarknad för IT-sektorn i hela landet. De statliga myndigheterna med ansvar för samhälleliga informationssystem (Försäkringskassan, Statens tjänstepensionsverk, CSN) utgör basen. Kopplat till myndigheterna, och industrin, har det växt fram en stor IT-konsultmarknad. Mittuniversitetet är centralt för kompetensförsörjning och branschnära forskning.

Andra regionala exempel på förnyelse i samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet och akademi är bioekonomi samt arkiv och digitalisering.

Utifrån våra västernorrländska erfarenheter är genomtänkt, decentraliserad statlig närvaro viktig för regional tillväxt i hela Sverige.

Forrige artikel Debatt: Paralleller mellan löntagarfonder och vinster i välfärden Debatt: Paralleller mellan löntagarfonder och vinster i välfärden Næste artikel Fastighetsägarna om hyresutredningen: Fastighetsägarna om hyresutredningen: "Ett recept för ökad boendesegregation"
Forskare: Ingen vinner på att gigarbetare saknar skyddsnät

Forskare: Ingen vinner på att gigarbetare saknar skyddsnät

DEBATT. Det finns en skevhet i att gigarbetare förväntas betala skatt samtidigt som de inte omfattas av det sociala skyddsnätet. Det kan innebära att individer underrapporterar sina inkomster och att de tar risker, skriver Claire Ingram Bogusz och Martin Svensson.