Regeringen delar inte Skogsstyrelsens syn på "Levande skogar"

LEVANDE SKOGAR. Utvecklingen för miljömålet Levande skogar är neutral, enligt Skogsstyrelsen. Men regeringen, som har gjort en egen bedömning som inte följer expertmyndighetens, anser att utvecklingen i skogen har försämrats och är negativ.

Foto: Pixabay
Johanna Alskog

Utvecklingen för miljömålet Levande skogar har försämrats och är nu negativ, enligt regeringen. Det framgår av budgetpropositionen.

Den bedömningen skiljer sig dock åt från Skogsstyrelsens. I den årliga uppföljningen av miljömålen är myndigheten slutsats att det inte går att se någon tydlig riktning

Miljöminister Isabella Lövins (MP) pressekreterare svarar i ett sms till Altinget att inte bara myndigheternas bedömning ligger till grund, utan exempelvis även Artdatabankens nya rödlista över hotade arter, som publicerades efter myndigheternas redovisning.

Gd: Påverkar inte Skogsstyrelsens uppfattning

Skogsstyrelsens gd Herman Sundqvist konstaterar att det är fritt för regeringen att frångå myndigheternas uppfattning.

Fakta
Levande skogar – riksdagens definition av miljömålet
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Regeringen hänvisar till att den nya rödlistan. Hur ser du på det?

– Ofta kan man få uppfattningen att miljömålet endast handlar om biologisk mångfald, men om man tittar på de nio preciseringarna av Levande skogar så handlar de också om annat än biologisk mångfald, exempelvis kulturmiljöer och friluftsliv, säger han till Altinget.

Inte alls.

Gd Herman Sundqvist om hur Skogsstyrelsens uppfattning har påverkats av regeringens bedömning

Läs hela artikeln på Altinget Miljö&Energi. Teckna gratis provabonnemang här.

Dokumentation

Levande skogar – nio preciseringar

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar. Preciseringarna förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet.

Skogsmarkens egenskaper och processer
Ekosystemtjänster
Grön infrastruktur
Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Hotade arter och återställda livsmiljöer
Främmande arter och genotyper
Genetiskt modifierade organismer
Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Friluftsliv


Nämnda personer

Herman Sundqvist

Generaldirektör för Skogsstyrelsen
Jägmästare, Skoglig doktor (Sveriges Lantbruksuniversitet, 1987)

Isabella Lövin

Medordförande Friends of Ocean Action
Filmvetenskap, statsvetenskap, sociologi och italienska (Stockholms uni. 1981-1985), statsvetenskap (Università di Bologna 1986-1987), radioproducentutbildning (Dramatiska Institutet 1992-1994)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget