Slutreplik: År 2026 kan det vara för sent

DEBATT. Att göra analyser om framtidens kompetensbehov är nödvändigt men risken är att man missar att förändringar måste ske nu, skriver Naturvetarnas Per Klingbjer och Kristofer Jervinge. 

Per Klingbjer
förbundsdirektör, Naturvetarna 
Kristofer Jervinge
utredare, Naturvetarna 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) replik (Altinget 17 april) på vår debattartikel saknar en vital och viktig del av det som är vår huvudtes. SKL:s rapport tar sikte på år 2026 och det rekryteringsbehov som kommer finnas inom välfärden då. Att göra analyser om framtidens kompetensbehov är nödvändigt men risken är att man missar att förändringar måste ske nu.

Problemet är nu

Att biomedicinska analytiker på sin dag år 2018 driver kampanjen ”Inte under 28K” säger egentligen allt. De pratar inte om år 2026 eller lönenivåer på tio års sikt. De utgår från en problematik här och nu.

Större spridning behövs

Att SKL har andra strategier för att klara välfärden på sikt än att medarbetarna ska arbeta mer samt att utnyttja tekniken bättre är bra. När dessa strategier dessutom korrelerar med vår egen uppfattning om god lönebildning är det så klart än bättre enligt vår mening.

Att jobba med löner på det här sättet är dock inget nytt, utan vårt löneavtal har öppnat upp för en sådan lönebildning länge. Problemet är att lite har skett med en låg lönespridning, få karriärvägar och ett dåligt nyttjande av professionernas kompetens. Det som nu sker på vissa landsting och regioner runtom i Sverige, kring karriärvägar och utökade ansvar, är bra men det behöver få en större spridningseffekt.

Ingen långsiktig lösning

Det finns en risk att trycket på många av de utbildningar som leder till naturvetares professioner inom landsting och regioner kommer minska, däribland utbildningar till biomedicinska analytiker, om man inte agerar nu. Att förmå individer att arbeta längre är förvisso i linje med att pensionsåldern måste höjas för att klara samhällskontraktet framöver men någon långsiktig lösning är det knappast. När alltfler ungdomar inte ser sig själva i akademiska välfärdsprofessioner i framtiden måste andra saker till.

Kommer inte vänta

Förutom detta står det alltmer klart för individer med dessa yrken inom välfärden att de har en alternativ arbetsmarknad i privat sektor. En alternativ arbetsmarknad som växer år för år och som går som tåget i högkonjunkturen. Dessa arbetsgivare har redan insett att använda kompetens rätt, med karriärmöjligheter och genom att underlätta lönekarriärer.

Naturvetarna är som synes fokuserade på här och nu. Att SKL delar vår syn på en god lönebildning är positivt. Vi kommer inte vänta till 2026 däremot. Naturvetarna vill gärna diskutera dessa frågor i god och konstruktiv anda med SKL och med landsting och regioner runtom i Sverige. Under året har vi därför för avsikt att åka runt i landet och föra samtal kring de slutsatser som vi redogjort för i vårt första inlägg i denna debatt.

Forrige artikel Replik från SKL: Mer än två strategier för välfärden Replik från SKL: Mer än två strategier för välfärden Næste artikel AV: Varje arbetsolycka är ett misslyckande AV: Varje arbetsolycka är ett misslyckande
LRF: Löneutjämning kan ge färre permitterade hemma

LRF: Löneutjämning kan ge färre permitterade hemma

DEBATT. Coronakrisen innebär att flera tusen personer blivit av med jobb. Inför ett statligt löneutjämningsbidrag för de gröna näringarna, så att de från högbetalande branscher ser ett alternativ till att stanna hemma med 100 procent bidrag, skriver Palle Borgström.

KRO: Hyreslättnader måste inkludera konstbranschen

KRO: Hyreslättnader måste inkludera konstbranschen

DEBATT. Bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare står inför enorma svårigheter i coronans spår. Vi måste snabbt få till stånd åtgärder för hyreslättnader för att inte en hel bransch ska slås ut. Det skriver Sara Edström, Konstnärernas riksorganisation.