Skandia: Hallengren (S) bör växla upp det förebyggande arbetet

DEBATT. Om fokus lagts på förebyggande hälsoarbete skulle flera av dagens vårdvarsel kunnat undvikas. Hälsoslussar för psykisk hälsa och politiker som vågar släppa in privata aktörer för finansiella lösningar kan rädda sjukvården, skriver Kristina Hagström.

Kristina Hagström
Hälsostrateg, Skandia


Enligt Skandias nya rapport Samhällsförlusten för sjukskrivningar uppgår "priset" för sjukskrivningarna i Sverige, i form av uteblivet arbete, numera till hela 64 miljarder.

Att sjukskrivningarnas karaktär har förändrats de senaste decennierna blir alltmer tydligt. I princip varannan sjukskrivning beror nu på någon form av psykisk ohälsa. På nio år har andelen sjukskrivningar med psykisk ohälsa som bakgrund ökat från 30 procent till 48 procent.

Det gör problematiken till en folksjukdom och en av vår tids stora utmaningar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Samtidigt är hela den svenska sjukvården uppbyggd utifrån fysiska sjukdomar.

Mellan stolar

Socialminister Lena Hallengren (S) bör därför växla upp ett landsomfattande förebyggande arbete för att komma åt den psykiska ohälsan. Tillgängligheten till samtalsstöd måste kraftigt öppnas upp.

Det behövs fler hälso- och rehabvägledare som kan koordinera och se till att individer inte hamnar mellan stolar.

I det arbetet bidrar vi gärna då Skandias har en lång historia av att arbeta förebyggande – och vi vet att det ger resultat. Tillsammans med våra kunder har vi de senaste 12 åren lyckats minska sjuktalen med 60 procent tack vare enträget förebyggande arbete.

Förhindra sjukskrivningar

Det finns i dag stora möjligheter att förutspå och förebygga ohälsa och sjukdom. En viktig framgångsfaktor har varit arbetet med vår hälsosluss dit man enkelt kan vända sig då varningssignalerna, så som sömnsvårigheter, huvudvärk och tunnelseende, dyker upp.

Att regionalt runt om i landet ta vår modell och införa den typen av samordnande funktion, oavsett på ålder, med låga trösklar skulle kunna förhindra många sjukskrivningar kopplat till psykisk ohälsa.

Kunde undvikits

Samhällsvinsterna med att minska den psykiska ohälsan är enorma. Vår rapport visar att om sjukskrivningarna som beror på psykisk ohälsa minskade med en tredjedel skulle samhället kunna spara hela 10 miljarder kronor per år.

Det motsvarar löner till fler än 25 000 sjuksköterskor. De nedskärningar på vårdpersonal som nu läggs inom vården runt om i landet skulle kunna ha undvikits om mer fokus hade lagts på förebyggande insatser genom åren.

Nya folksjukdomen

Det är uppenbart att dagens vård som fokuserar på insatser som sätts in när det redan är för sent inte räcker.

Det som gör att våra sjukvårdspolitiker inte vågar satsa på förebyggande arbete är att man då måste våga flytta resurser från kortsiktiga budgetar för att investera mer långsiktigt.

Sjukvården måste också stöpas om från att i stor utsträckning varit en plats för fysisk ohälsa till att anpassas till den nya folksjukdomen – psykisk ohälsa.

Alla skulle vinna

En viktig väg framåt för mer förebyggande insatser är att politiken vågar släppa in privata aktörer när det gäller finansiella lösningar. Det kan handla om att pensionsbolag eller andra investerare får möjlighet att finansiera ett samhällsprojekt för att minska ohälsotalen. Först då kommer vi att kunna se en offensiv när det gäller det förebyggande hälsoarbetet.

Alla skulle vinna på ett mer intensifierat sådant arbete; stat, kommun, regioner, företag och inte minst de individer som slipper ångest, depressioner och långvariga sjukskrivningar.

Tema: Den psykiska ohälsan

Forrige artikel Fem aktörer från näringslivet: Förändra ungas könsstereotypa val Fem aktörer från näringslivet: Förändra ungas könsstereotypa val Næste artikel M-ledamot: Varje dold skattekrona är ett bedrägeri M-ledamot: Varje dold skattekrona är ett bedrägeri