Debatt

"Skolsköterskors chefer har otillräcklig kunskap om vårdgivaransvaret"

DEBATT. Det är en stor kvalitetsbrist att chefer inte har tillräcklig kunskap om skolsköterskans uppdrag. Dessutom är variationen i bemanning stor mellan kommuner och skolor vilket bidrar till en olikvärdig elevhälsa, skriver ordförande för Riksföreningen för skolsköterskor.

Skolsköterskan är den enda professionen i skolan som träffar samtliga elever med regelbundenhet och får således en unik kunskap om elevernas mående och skolsituation, skriver debattören.
Skolsköterskan är den enda professionen i skolan som träffar samtliga elever med regelbundenhet och får således en unik kunskap om elevernas mående och skolsituation, skriver debattören.Foto: Gorm Kallestad/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Susann Magnusson
Ordförande, Riksföreningen för skolsköterskor


Alla barn och ungdomar i Sverige har en grundlagsstadgad rätt till utbildning med hög kvalitet i en trygg miljö. Skolan är en stor skyddsfaktor för barn och ungdomar.

Forskning visar att en icke fungerande skolgång leder till utanförskap, dålig självkänsla, sämre livskvalité, ohälsa och därmed till betydande samhällskostnader. Hälsa och lärande går hand i hand.

Riksföreningen för skolsköterskor gjorde hösten 2019 en undersökning bland sina medlemmar för att få svar på hur de ser på sitt arbete och vilka förutsättningar som finns för att utföra arbetet. Av 2 500 medlemmar svarade 950. I enkäten framkommer att skolsköterskors chefer inte har tillräcklig kunskap om vårdgivaransvaret.

Blir svårt att leda

Kunskap om de olika professionernas uppdrag och roller inom elevhälsan gör att rektorer och chefer blir trygga beslutsfattare.

Susann Magnusson
Ordförande, Riksföreningen för skolsköterskor

Att 41 procent av skolsköterskorna anser att lönesättande chef inte har tillräcklig kunskap om skolsköterskans uppdrag anser Riksföreningen för skolsköterskor vara en stor kvalitetsbrist.

”Chefen förstår inte mitt uppdrag” är en av flera kommentarer från skolsköterskor som besvarat enkäten. Utan tillräcklig kunskap om uppdraget är det svårt för rektor att leda elevhälsoarbetet i en riktning som gör att kompetensen utnyttjas på bästa sätt.

Skolsköterskans roll

Enligt Skollagen (2010:800) §25 ska elevhälsan främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas och hinder för lärande ska undanröjas på organisations-, grupp- och individnivå.

I det förebyggande och främjande arbetet gör Elevhälsans medicinska insats (EMI) ett viktigt arbete. Skolsköterskan erbjuder alla elever hälsobesök minst tre gånger i grundskolan och en gång på gymnasiet.

Skolsköterskan är den enda professionen i skolan som träffar samtliga elever med regelbundenhet och får således en unik kunskap om elevernas mående och skolsituation. Genom hälsosamtalen kan skolsköterskan kartlägga och åtgärda hinder för inlärning på ett tidigt stadium, det kan handla om hemsituation, fetma/övervikt, missbruk och tandhälsa men det kan också vara andra orsaker.

Olikvärdig elevhälsa

Dimensioneringen av elevhälsan är en viktig faktor för att tillräcklig tid ska finnas för uppföljning av elevernas hälsovanor och att ge dem stöd i att förbättra levnadsvanor vilket skulle kunna hjälpa dem nå målen i skolan. Variationen i bemanning är stor mellan olika kommuner och olika skolor vilket också bidrar till en olikvärdig elevhälsa.

Höj kunskap om regelverket

Skolsköterskor vill jobba på ett brett plan, i det hälsofrämjande elevhälsoarbetet som främjar goda relationer mellan elever och mellan elever och personal samt med insatser som medverkar till att skapa en tolerant, positiv och trygg skolmiljö.

Riksföreningen för skolsköterskor anser att hälso- och sjukvårdens regelverk, som Elevhälsans medicinska insats lyder under, behöver lyftas och göras mera känt bland skolhuvudmän och rektorer.

Vägledning för elevhälsa, utgiven av Skolverket och Socialstyrelsen, som beskriver uppdraget och Kvalitetsmått för EMI (reviderad augusti 2020), som är framtaget av Riksföreningen för skolsköterskor och svenska skolläkarföreningen, kan vara till hjälp i elevhälsans kvalitetsarbete och vid utarbetande av uppdragsbeskrivningar.

Bygga stabil grund

Kunskap om de olika professionernas uppdrag och roller inom elevhälsan gör att rektorer och chefer blir trygga beslutsfattare. Något som gör det lättare att delegera ansvar till rätt person.

Rektor/chef kan inte vara expert på allt men genom att kunna regelverket kan elevhälsan byggas på en stabil grund. Riksföreningen för skolsköterskor anser det viktigt att chefer för EMI får ökad kunskap om skolsköterskans uppdrag. Det krävs för att cheferna ska kunna ge stöd, göra insatser och bygga arenor för samverkan.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024