Flera EU-politiker slarvar med öppenheten

Trots löften om motsatsen slarvar flera svenska EU-parlamentariker med att redovisa vilka intressenter de träffar. Samtidigt beklagar öppenhetsförespråkare genomförandet av de nya transparensreglerna. 

Foto: Yvonne Åsell/SvD/TT
Rebecka PrahlJacob Hederos

Denna mandatperiod har kraven höjts för de öppenhetskrav som EU-parlamentarikerna ska leva upp till. Och även om det inte är ett krav att alla måste redovisa när de träffat intressenter (se faktaruta), så har också flera partier enats om att de ska redovisa alla sina möten.

Men Altingets genomgång visar att flera ledamöter inte lever upp till sina löften. Samtidigt är det flera av dem som innehaft tyngre uppdrag som redovisat få, eller inga, möten med intressenter.

Läs också

Förespråkarna till de nya kraven ställer sig frågande till de förklaringar som anges.

– Som parlamentariker hör lobbyister av sig konstant. Telefonen ringer konstant, säger Max Andersson. 

Andersson var en av de EU-parlamentariker som drev igenom regelförändringen som ställde de nya kraven våren 2019.

– Det har länge varit ett problem i EU att de som har möjlighet att anställa lobbyister får större inflytande över beslutet. Vi har försökt att jämna ut spelplanen mellan de som har mycket pengar och de som har bra argument, säger Max Andersson, som var EU-parlamentariker för Miljöpartiet mellan 2014-2019, innan han bytte fot till Partiet Vändpunkt inför valet.

”Tydliga regelbrott”

De svenska parlamentarikerna är dock inte ensamma om att brista i den redovisning som de antingen tvingas eller uppmanas att genomföra. Enligt en genomgång av Transparency international från i höstas redovisade endast 44 procent av ledamöterna sina möten.

– I vissa fall är det tydligt att EU-parlamentarikerna bryter mot regeln. Många har inte redovisat ett enda möte trots en tvingande position, säger Margarida Silva vid CEO, en organisation som arbetar med att granska intressenters inflytande över EU-politiken.

Regeln som det slarvas med

Sedan februari 2019 har en uppdaterad arbetsordning antagits inom EU-parlamentet, men det var först i samband med EU-valet som de praktiska möjligheterna för ledamöterna att rapportera in sina möten med intressenter infördes.

Alla ledamöter bör redovisa möten, men de som är utskottsordförande, rapportörer eller skuggrapportörer måste redovisa sina möten med alla lobbyister som är angivna i EU:s öppenhetsregister.

Däremot är de inte tvingade att ange möten med de som inte är med i registret, men de bör enligt reglerna bara träffa intressenter som är med i registret.

Källa: Europaparlamentet

Potentiella straff

Om en parlamentariker bryter mot reglerna kan en intern utredning inledas som i slutändan, efter att bland annat parlamentarikern har hörts, kan leda till att parlamentets talman kan besluta om:

- en prickning av ledamoten,
- indragning av dagtraktamentet under två till trettio dagar,
- en tidsbegränsad avstängning från deltagande i samtliga eller vissa av parlamentets verksamheter under två till trettio sammanträdesdagar,
- att förbjuda ledamoten att företräda parlamentet utåt.

Källa: Europaparlamentet

Samtidigt beklagar Margarida Silva implementeringen av regelverket.

– Regeln är ett tydligt steg framåt, men tyvärr har parlamentet inte implementerat den på ett effektivt sätt.

Riskerar avstängning

Ett brott mot regelverket kan leda till prickning av ledamoten, indragning av dagtraktamentet eller en tidsbegränsad avstängning från parlamentets verksamhet. I värsta fall kan ledamoten förbjudas från att företräda parlamentet utåt (se faktaruta).

– Många ledamöter verkar inte känna till att regeln existerar och såvitt jag vet så är det ingen som kontrollerar att den efterföljs internt, fortsätter Margarida Silva.

Det organ som har ansvar för att följa upp om en ledamot brister är den rådgivande kommitté för ledamöters uppförande. Altinget har sökt en av de parlamentariker som sitter i kommittén för att följa upp huruvida det pågår några granskningar i frågan, men den finska ledamoten Heidi Hautala har inte återkommit innan den första publiceringen.

– Det är inte särskilt betungande att registrera sina möten, det tar bara ett par minuter, säger Max Andersson.

Nämnda personer

Max Andersson

Tidigare Europaparlamentariker (MP)
Biologi (Göteborgs uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00