Så vill kommissionen höja tilliten efter glyfosatcirkusen

VÄXTSKYDD. EU-kommissionen vill höja medborgarnas förtroende till de vetenskapliga bedömningarna som genomförs innan nya ämnen godkänns på den europeiska marknaden. Men förslagen får ett mixat mottagande.

Efter de heta striderna inför besluten om olika GMO-grödors och växtskyddsmedels framtid i EU, så levereras nu ett recept på hur tilliten till processen ska öka framöver.

EU-kommissionen föreslår framför allt att det ska bli mer transparens i förarbetet till riskbedömningarna, bland annat genom att ett offentligt register ska sättas upp. Där ska studier som ger underlag till beslut om ett ämnes vara eller icke vara på den europeiska marknaden kunna skärskådas av EU-medborgare.

Öppenhetsfrågan är nämligen en av de aspekter som det har pågått stridigheter kring, då miljörörelsen har ifrågasatt om underlaget som expertmyndigheten EFSA fattar beslut på är tillförlitligt. Anledningen har bland annat varit att mycket av underlaget baseras på studier som genomförts av bolagen själva som söker tillståndet att få sina produkter godkända.

Skilda reaktioner

Förslagen välkomnas av växtskyddsindustrisamarbetet ECPA, som också pekar på att de redan nu har dragit igång ett arbete med att offentliggöra sitt underlag till nya produkter:
– Jag hoppas att vårt åtagande för ytterligare transparens, och principerna som ställs upp i det här nya förslaget, möts upp av liknande åtaganden från den andra sidan av debatten som producerar studier som argumenterar emot godkännandet och användandet av växtskyddsmedel, säger samarbetets talesperson Graeme Taylor till Euractiv.

Miljöorganisationen Greenpeace, som har varit en av de drivande parterna bakom protesterna mot bland annat det fortsatta godkännandet av växtskyddsämnet glyfosat, anser däremot att kommissionens förslag bara når upp till en minimumnivå, men välkomnar att egna studier också kan beställas av kommissionen.
– Kommissionen tapetserar bara över sprickorna. Industrin ska inte tillåtas att själva kontrollera testerna av sina egna produkter. Detta borde som regel göras av EU – inte bara i de kontroversiella fallen – och borde inte finansieras av skattebetalarna utan av bolagen själva som vill ha sina produkter godkända, säger talespersonen Mark Breddy i ett uttalande.

Läs mer: EP-utskott ska undersöka intressekonflikter kring glyfosat

Forrige artikel Slutsamtal om nya EU-gränsvärden för kadmium Slutsamtal om nya EU-gränsvärden för kadmium Næste artikel Sockrade stöd ska locka i vårbudgeten Sockrade stöd ska locka i vårbudgeten