Debatt

LRF: Regelkrånglet är ett hinder för hållbar matproduktion

Det är viktigare än någonsin att vi tillsammans arbetar för en ökad försörjningstrygghet och för att stärka företagandet på landsbygden, och når miljömålen. Därför måste vi göra oss av med det regelkrångel som hindrar Sveriges hållbara matproduktion, skriver Palle Borgström, LRF.

”Myndigheterna behöver främja och underlätta för lantbrukare som vill och kan producera mer hållbar mat i Sverige”.
”Myndigheterna behöver främja och underlätta för lantbrukare som vill och kan producera mer hållbar mat i Sverige”.Foto: Johan Nilsson/TT
Palle Borgström
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Fler än 25 myndigheter har regelverk som direkt eller indirekt påverkar jordbruksföretagens vardag. Jordbruk är fåmansföretag och de administrativa resurserna är ytterst begränsade. Trots livsmedelsstrategi och flera löften om förenklingar så ökar antalet regler.

Förenkla för en levande landsbygd

De myndigheter som har uppdrag i sitt regleringsbrev att förenkla arbetar flitigt med detta. Goda exempel på skrivningar som leder till förenklingsarbete är regleringsbreven till Jordbruksverket och Skatteverket. Den generella utvecklingen går dock mot ännu flera regler. Därför vill Lantbrukarnas riksförbund (LRF) se förenklingsuppdrag och främjande skrivningar i fler myndigheters regleringsbrev. För att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin, för en levande landsbygd och för produktionen av förnybar råvara behöver svenska myndigheter främja en inhemsk livsmedelsproduktion.

Alla behöver äta. Och Sverige blir vad vi äter. Maten vi väljer påverkar vår omvärld, antingen det är den biologiska mångfalden i landskapet runt omkring oss eller klimatet på global nivå. Men det måste gå att producera mat i Sverige. Myndigheterna behöver främja och underlätta för lantbrukare som vill och kan producera mer hållbar mat i Sverige. Väljer vi mat som är producerad i Sverige blir vi inte bara mätta och glada, utan bidrar också till jobb i hela landet, till att bygder utvecklas och till minskad klimatpåverkan.

Stärk svensk försörjningstrygghet

Miljöprövningen för djurhållande företag är ett exempel som bromsar matproduktionen i Sverige. Här behövs tydliga förenklings- och samarbetsuppdrag mellan berörda myndigheter där det råder en enighet om vad som efterfrågas så att kraven i förvaltningslagen på handläggning inom sex månader kan uppfyllas. Vi skickar framför allt signalen att det är värdefullt att Sverige har en livsmedelsproduktion som står pall i både vardag och kris. Extremväder och pandemi har visat hur sårbart och utsatt ett land kan bli när det gäller att förse medborgarna med mat och energi.

Ge myndigheter som har direkt eller indirekt koppling till livsmedelsproduktion i uppdrag att främja den med tydliga uppdrag i regleringsbreven.

Riksdagen beslutade 2017 om en nationell livsmedelsstrategi som i korthet innebär att Sverige ska producera mer mat. Det gör Sveriges bönder gärna, och vi vet att konsumenterna lika gärna vill köpa den. Alltså jobbar vi bönder på. Men när LRF går igenom regleringsbrev och instruktioner noterar vi att merparten av myndigheterna inte har i uppdrag att verka för en svensk försörjningstrygghet, förenkling eller att delta i den gemensamt politiskt beslutade livsmedelsstrategin.

Politiker odlar inte tomater

Det kommer aldrig att vara politiken som odlar tomater, sår vete, driver företag på landsbygden, gallrar skog eller vårdar naturbetesmarker. Men politikerna har ändå ett av landsbygdsföretagens viktigaste verktyg i sin hand: regleringsbreven. Fler än 25 myndigheter är en del av en landsbygdsföretagens vardag. Hur myndigheterna styrs och regleras påverkar landsbygdens förutsättningar och möjlighet till företagande, och därmed i slutändan vilken mat som landar på konsumentens tallrik.

Det är viktigare än någonsin att vi tillsammans arbetar för en ökad försörjningstrygghet och för att stärka företagandet på landsbygden, och når miljömålen. Vi måste göra oss av med det regelkrångel som hindrar Sveriges hållbara matproduktion och produktion av förnybar råvara till energi, byggnation och drivmedel.

Främja inhemsk livsmedelsproduktion

Det måste vara en självklarhet, till och med en hygienfaktor, att svenska myndigheter har ett tydligt uppdrag att främja en inhemsk jordbruksproduktion som leder till ekonomiskt hållbara företag och en ökande självförsörjandegrad. Att vi ska behöva importera stora mängder mat, och då samtidigt exportera vår klimatpåverkan när vi har duktiga företagare är varken smart eller hållbart. Vi behöver ett företagsklimat som stimulerar jord- och skogsföretagande, som är anpassat till fåmansföretag.

Vår uppmaning till Regeringskansliet är därför tydlig: Ge myndigheter som har direkt eller indirekt koppling till livsmedelsproduktion i uppdrag att främja den med tydliga uppdrag i regleringsbreven. LRF har i en färsk rapport arbetat fram ett stort antal förslag på nya skrivningar som skulle förbättra förutsättningarna för Sveriges bönder och det viktiga arbete som vi gör.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00