Debatt

Arla: Överge inte det ekologiska lantbruket

I tider av inflation och stigande kostnader ser nu många kommuner och regioner över sina budgetar. Från Arlas sida vill vi varna för att låta detta gå ut över de offentliga måltiderna, skriver Kai Gyllström, avgående vd Arla Sverige, och Cecilia Kocken, tillträdande vd Arla Sverige.

Arla har arbetat med att utveckla det ekologiska mejerisortimentet och det ekologiska lantbruket i över 30 år, skriver debattörerna.<br>
Arla har arbetat med att utveckla det ekologiska mejerisortimentet och det ekologiska lantbruket i över 30 år, skriver debattörerna.
Foto: Chris Anderson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Matbudgeten på våra skolor och äldreboenden är ofta hårt pressad och vi ser hur måltidspersonalen gör ett fantastiskt jobb för att skapa näringsrika och inspirerande måltider med begränsade resurser. I vissa kommuner ser vi dock att det finns politiska krav på att sänka hållbarhetskraven på de varor man köper in, vilket riskerar att drabba det svenska ekologiska lantbruket hårt.

Ekologiskt gynnar svensk livsmedelsproduktion

Som världens största producent av ekologiska mejeriprodukter har Arla ett stort intresse av hur den ekologiska marknaden utvecklas, både i Sverige och i resten av världen. Vi är ett kooperativ som ägs av mjölkbönder med både konventionell och ekologisk produktion. Vi ser utvecklingen av både det ekologiska och konventionella jordbruket som ett viktigt samspel som gynnar svensk livsmedelsproduktion.

Genom vårt kvalitetsprogram Arlagården, våra ekologiska kriterier samt med hjälp av datainsamling, incitamentsprogram och utbildningsinsatser på gårdsnivå utvecklar vi både den ekologiska och den konventionella mjölkproduktionen med sikte på minskad klimatpåverkan, ökad miljönytta, bättre djuromsorg samt effektivare och lönsammare jordbruk. På många områden finns synergier och nyttiga erfarenhetsutbyten mellan de konventionella och de ekologiska mjölkbönderna.

Ekologisk mjölkproduktion innebär att gårdarna varken använder naturfrämmande bekämpningsmedel eller konstgödsel i foderodlingen. Dessutom tillämpas djuromsorgskrav som till exempel att korna får beta extra länge. Det finns många vetenskapliga studier som visar hur detta bidrar till viktiga miljömål genom ökad biologisk mångfald och bättre jordhälsa.

Hårt slag mot ekojordbruket

Därför har både Sverige och EU satt upp mål för ekologisk produktion. På EU-nivå har man slagit fast att 25 procent av jordbruksmarken ska vara i ekologisk produktion till 2030 och i Sverige är målet 30 procent. I dag är 606 900 hektar jordbruksmark ekologisk, vilket motsvarar 20 procent, och under 2021 minskade arealen med 3 900 hektar. Det är således en bra bit kvar till att nå målet 2030.

Om kommuner och regioner nu ger upp sina ekologiska ambitioner blir det svårt, för att inte säga omöjligt, att nå de politiska målsättningar som har satts upp.

Det är svårt att se hur dessa mål ska nås om konsumtionen av ekologiska produkter fortsätter att minska. Att offentliga aktörer upphandlar ekologiska produkter är därför ett viktigt verktyg för att nå dessa mål. Den nationella målsättningen till 2030 är att 60 procent av livsmedelsinköpen i offentlig sektor ska vara ekologiska. 2021 nådde de upp till 38 procent. Det motsvarar 11 procent av den totala försäljningen av ekologiska produkter i Sverige. Och när försäljningen av ekologiskt har minskat i dagligvaruhandeln blir det en allt viktigare försäljningskanal för ekologiska producenter. Skulle den försvinna samtidigt som försäljningen i dagligvaruhandeln minskar riskerar det att slå hårt mot den ekologiska produktionen i Sverige.

Arla har stor förståelse för de svåra ekonomiska prioriteringar som kommuner och regioner står inför. Vi har tagit fram tips och råd kring lönsamma lösningar riktade till skolor, förskolor, äldreomsorg och andra storkök kring hur man kan arbeta smartare och sänka sina råvarukostnader. Men att sluta köpa ekologisk mat kommer inte att rädda situationen. Om kommuner och regioner nu ger upp sina ekologiska ambitioner blir det svårt, för att inte säga omöjligt, att nå de politiska målsättningar som har satts upp.

Svik inte lantbrukarna

Det vore också ett tydligt svek mot de lantbrukare och livsmedelsföretag som har valt att satsa. Många av de bönder som har ställt om sin produktion till ekologiskt har gjort det utifrån vetskapen att det finns ett tydligt offentligt åtagande. Även för oss livsmedelsproducenter är de politiska signalerna viktiga för investeringsbeslut och produktutveckling.

Vi kan konstatera att det senaste årets kraftiga kostnadsökningar har påverkat ekologiska och konventionella lantbruk i ungefär samma utsträckning. Prisskillnaden inom mejerikategorin har minskat. Det känns därför mycket opportunistiskt av politiker att nu använda kostnadskrisen som förevändning för att överge sina miljö- och hållbarhetsmål.

Om det är något de senaste årens kriser har lärt oss är det tvärtom att vi behöver utveckla en robust svensk livsmedelsproduktion där hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Det gör vi inte genom att svika de lantbrukare som gjort stora investeringar i ekologiskt.

Stå fast vid era åtaganden, politiker

Arla har arbetat med att utveckla det ekologiska mejerisortimentet och det ekologiska lantbruket i över 30 år. Det har bidragit till att flytta fram miljöarbetet i hela mejerinäringen både i Sverige och internationellt, men det har också bidragit till att stärka Arlas marknadsposition globalt.

Den ekologiska produktionen skulle kunna vara en av det svenska lantbrukets stora styrkor när trycket på en mer hållbar matproduktion globalt ökar samtidigt som vi behöver stärka den svenska livsmedelsförsörjningen. Från Arlas sida är vi övertygade om att det är viktigt att fortsätta satsa både på det ekologiska och konventionella svenska jordbruket framöver. Därför uppmanar vi politiker på alla nivåer att inte ställa dessa mot varandra och värna om långsiktiga förutsättningar i jordbruket genom att stå fast vid åtaganden och målsättningar som antas.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00