Debatt

Slutreplik: Myndigheterna bortser från ett sekel av skogsforskning

Vi påpekar bristande läsförståelse och vilja att ta till sig det forskning och beprövad erfarenhet visar. Det skriver Lars Lundqvist, skoglig doktor och docent i skogsskötsel SLU, och Jonas Jakobsson, skoglig doktor i skogshushållning och ledamot av Kungliga skogs- och lantbruksakademin.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsens skogsrapport saknar empiriskt stöd i forskning om verkliga skogar, skriver debattörerna.<br>
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsens skogsrapport saknar empiriskt stöd i forskning om verkliga skogar, skriver debattörerna.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Myndigheter ska naturligtvis utföra de uppdrag de får av regeringen. Vi har inte ifrågasatt detta, myndigheternas värdegrund eller den strukturerade modellen för grupparbeten.

”Bristande läsförståelse”

Vi påpekar bristande läsförståelse och vilja att ta till sig det forskning och beprövad erfarenhet visar. Det återkommer i myndigheternas replik. Vi skriver inte att myndigheterna har antagit ett statiskt synsätt när det gäller skogens störningsdynamik. Vi kritiserar att myndigheterna har presenterat antaganden om hur träd föryngras och växer samt vilken dynamik som dominerat i de boreala skogarna, baserat på vetenskapliga artiklar där man bara lagt fram hypoteser och teorier, men utan empiriskt stöd i forskning om verkliga skogar.

Läs också

När riksdagen i slutet av 1800-talet instiftade dimensionslagarna som reglerade skogsbruket i norra Sverige byggde de på en grundidé om att man skulle kunna avverka de största träden och att nya träd skulle växa upp i de luckor som bildades. Det fungerade inte och konsekvensen blev att Sveriges skogar blev kraftigt utglesade, med den lägsta tillväxten och minsta kolförrådet i historisk tid. Nu riskerar man att i praktiken upprepa det hela genom att göra exakt samma antagande.

Stark motvilja mot hyggen

Att dagens skäl, förutom okunskap, består i en motvilja mot hyggen, gör inte att skogen kommer att reagera annorlunda. En storskalig implementering av Skogsstyrelsens koncept för ”hyggesfritt” och ”naturnära” skogsbruk riskerar att leda till att Sverige återigen får söndertrasade skogar, som för hundra år sedan.

Både regering, skogsägare och allmänhet bör få ta del av all kunskap, inte ett tendentiöst och snedvridet urval.

En fråga som finns med i bakgrunden, men som vi inte nämner direkt i vår debattartikel, är att Skogsstyrelsen har börjat kalla även ett trakthyggesbruk – som bygger på små hyggen och hyggen där det finns en hel del gamla träd kvar – för hyggesfritt skogsbruk. Bland det som föreslås finns åtgärder och metoder som användes från slutet av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet, både i Sverige, Finland och andra delar av Europa. Eftersom de inte har använts under de senaste 60–70 åren finns de inte utvärderade i nyare forskning. Däremot finns det äldre studier och redovisningar av praktiska erfarenheter. Ingenting av detta finns redovisat av myndigheterna. Man har helt enkelt bortsett från nästan ett sekel av forskning.

Läs också

Det finns alltså kunskap om många av de olika delar som nu samlas under begreppet ”hyggesfritt”. I regeringsuppdraget ingick att ”sammanställa kunskap om dessa metoder baserat på vetenskap och praktisk erfarenhet”. Varför har myndigheterna inte gjort det? Både regering, skogsägare och allmänhet bör få ta del av all kunskap, inte ett tendentiöst och snedvridet urval.

Saknar stöd i beprövad erfarenhet

Rapporten innehåller en del klokt om naturlig föryngring, som definitivt har en roll att spela för att göra trakthyggesbruket mer ”naturnära”. Vidare är mer än 30 procent av skogsmarksarealen avsatt för ingen avverkning eller bara svag gallring inom dagens skogsbruk dominerat av trakthyggesbruk. Det ger stort utrymme i skogslandskapet för den variation som behövs för att tillfredsställa andra behov än behovet av skogsråvara för världens växande befolkning.

Så kort sammanfattat har myndigheterna först hittat på något som saknar stöd i ”vetenskap eller beprövad erfarenhet” och sen utrett och lämnat förslag på hur detta skulle kunna introduceras i större skala, men utan att redovisa den kunskap som finns – inklusive negativa erfarenheter.

Läs tidigare inlägg i debatten

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket måste dra tillbaka den nya skogsrapporten

Verkligheten viftas bort till förmån för önsketänkanden i Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets nya rapport. Det skriver Lars Lundqvist, skoglig doktor och docent i skogsskötsel SLU, och Jonas Jakobsson, skoglig doktor i skogshushållning och ledamot av Kungliga skogs- och lantbruksakademin.

Replik: Skogsrapporten utgår från kunskapsläget

Lundqvist och Jakobsson anger att slutsatserna i rapporten bygger på antaganden som saknar grund i empirisk forskning. Det är inte korrekt, skriver företrädare för Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i en replik.

Som skogsägare är jag bekymrad

Den aktuella rapporten från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket är ett viktigt underlag för fortsatt debatt och utveckling av nya skogsbruksmetoder, skriver Leif Öster.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00