Debatt

Slutreplik av nio jurister: Därför har Skogsstyrelsen fel

Det stämmer inte att det är domstolspraxis som har tvingat fram att myndigheternas utredningsansvar lämpas över på de enskilda skogsägarna. Det skriver nio jurister i en slutreplik till Skogsstyrelsen.

Foto: Geran de Klerk/Unsplash
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Skogsstyrelsen anger återigen, i sin debattreplik den 17 maj 2022, att det är domstolspraxis som framtvingat att myndigheternas utredningsansvar lämpas över på de enskilda skogsägarna. Det stämmer inte. Det finns ingen vägledande praxis som ger anledning att tillämpa befintlig lagstiftning på det sättet då den frågan inte prövats i förhållande till någon enskild.

Läs också

Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999. Under de 23 år som lagen funnits har den hittills aldrig tillämpats så att enskilda skogsägare som ska avverka tvingas att genomföra utredningar av förekomsten av fåglar i deras naturliga miljö. Det finns inte heller några spår i förarbetena om att detta varit avsett. Cirka 1,5 miljoner avverkningsärenden har hanterats sedan miljöbalkens tillkomst utan krav på sådana inventeringar. Att plötsligt påstå att alla tidigare gjort fel och att det finns ett ”nytt rätt” utan att reglerna ändrats eller att prejudicerande rättsfall meddelats är inte förenligt med en korrekt och förutsebar rättstillämpning för medborgarna.

Undertecknare

Helena Andreason
Jur. kand., Expert miljö-, och vattenjuridik, LRF
Martin Kihlberg
Chefsjurist och hållbarhetschef, Landshypotek Bank
Gustav Lindkvist
Juris doktor med egen konsultverksamhet
Magnus Norberg
jurist, Terravia
Axel Nordmark
senior jurist, Ludvig & co
Ida Nyberg
jurist, Norra Skog
Pia Pehrson
advokat/partner, Foyen Advokatfirma
Malin Sjöstrand
Juris doktor, universitetslektor, Fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet
Anna Treschow
Jur. kand., Rättspolitisk expert, LRF Skogsägarna

Grundlagsskyddet ska vara vägledande

Grundlagsskyddet medför att om pågående markanvändning ska upphöra eller avsevärt försvåras måste det allmänna först visa att en begränsning utgör ett angeläget allmänt intresse samt att den uppfyller rättsordningens krav på legalitet, objektivitet och proportionalitet. Reglerna i 2 kap. miljöbalken är en del av en ramlagstiftning som har sin främsta tillämpning för annat än pågående markanvändning. Vid konflikt mellan dessa har grundlagen företräde. Grundlagsskyddet ska med andra ord vara vägledande för hur underliggande bestämmelser utformas och tillämpas.

Avverkning av skog är en anmälningspliktig verksamhet, inte tillståndspliktig. En grundläggande skiljelinje inom förvaltningsrätten är när den enskilde å ena sidan utövar sin grundläggande frihet jämfört med när den ansöker om olika typer av förmåner. Myndigheter har alltid en mer eller mindre omfattande utredningsskyldighet. Bevisbördan kan placeras på den enskilde då hen ansöker om en förmån eller vill att ett tillstånd ska beviljas. Om myndigheten istället ingriper mot den enskilde i andra fall ligger bevisbördan och därmed utredningsansvaret däremot på det allmänna. I det här fallet är det fråga om att myndigheten avser att förhindra pågående markanvändning och det är därför hos myndigheten som  utredningsansvaret ligger.

Artskyddsutredningens betänkande fick mycket kritik och har inte omvandlats till faktiska åtgärder från lagstiftaren. Inte heller Skogsutredningen har lett till åtgärder rörande myndigheters utredningsansvar vid grundlagsskyddad pågående markanvändning.

Hur ska ordningen hanteras i praktiken?

Rättssäkerhet innebär främst att den enskilde är skyddad från övergrepp från det allmänna. Med detta förutsätts bland annat att rättsreglerna tillämpas förutsägbart. I skrivande stund vet inte ens myndigheten hur den nya ordningen ska hanteras i praktiken. Förutsebarheten för de enskilda medborgarna är då obefintlig.

Skogsstyrelsens övervältrande av utredningsansvaret på enskilda utövare av grundlagsskyddad verksamhet strider alltså mot rättsordningen på flera punkter. Om myndigheten anser att det är nödvändigt att kartlägga förekomsten av fåglar i dess naturliga miljö för att ha som underlag för att förhindra pågående markanvändning är det myndighetens sak att ta fram det underlaget.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00