Debatt

Skogsstyrelsen: Hur ser Mellanskog på sektorsansvaret?

REPLIK. Sektorsansvaret är en bärande del i dagens skogspolitik och det vore intressant om Mellanskog kunde utveckla hur de ser på sektorsansvaret i naturvårdsfrågor. Det skriver Skogsstyrelsens Herman Sundqvist och Jonas Löfstedt i en replik. 

Foto: Altinget
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Herman Sundqvist
Generaldirektör, Skogsstyrelsen
Jonas Löfstedt
Regionchef Mitt, Skogsstyrelsen


Tre företrädare för Mellanskog skriver att svensk skogspolitik har kört i diket. Skogsstyrelsen varken har eller ska ha någon uppfattning om skogspolitikens inriktning. Myndighetens uppgift är att föra ut och verka för den skogspolitik som beslutats av regering och riksdag.

Läs också

Mellanskog beskriver nyckelbiotoperna som skogsägarnas moment 22. Att nyckelbiotopsfrågan är mycket komplicerad illustreras av Mellanskogs eget förhållningssätt till nyckelbiotoper. Samtidigt som man kritiserar hur förekomst av nyckelbiotoper påverkar en enskild markägare står man själva bakom den certifiering av ansvarsfullt skogsbruk som i högsta grad är en del av denna påverkan.

Ser fram emot slutsatserna

Skogsstyrelsen har under senare år tagit initiativ till att utveckla och förbättra tillämpningen av nyckelbiotopsbegreppet. Vi har också försett den pågående skogsutredningen med efterfrågat underlag kring nyckelbiotoper. Och vi välkomnar och ser fram emot utredningens slutsatser och förslag i såväl nyckelbiotopsfrågan som de andra för skogssektorn mycket viktiga frågor den har i sitt utredningsdirektiv.

Utveckla gärna

Skogsstyrelsen varken har eller ska ha någon uppfattning om skogspolitikens inriktning. Myndighetens uppgift är att föra ut och verka för den skogspolitik som beslutats av regering och riksdag.

Herman Sundqvist och Jonas Löfstedt
Skogsstyrelsen

Mellanskog skriver att grundregeln måste vara att skog antingen får avverkas eller att markägaren får skälig ersättning som kompensation. Därmed närmar man sig en annan fråga som skogsutredningen har att behandla, nämligen frågan om sektorsansvar. Så brukar vi kalla det kollektiva ansvaret för skogsnäringen att göra mer än vad som krävs enligt skogsvårdslagen (till exempel att röja ungskogar, att ta generell naturhänsyn, att frivilligt avsätta en del skogar med höga naturvärden).

För den enskilde markägaren är kravet aldrig högre än att följa lagen. Men sektorsansvaret är en bärande del i dagens skogspolitik och det vore intressant om Mellanskog kunde utveckla hur de ser på sektorsansvaret i naturvårdsfrågor.

Självklart ska riktlinjer följas

Avslutningsvis: Mellanskog kräver att Skogsstyrelsens generaldirektör säkerställer att interna riktlinjer följs. Det är självklart att så sker både i nyckelbiotopsrelaterade frågor och i alla andra frågor där myndigheten har interna riktlinjer.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

Mellanskog: Svensk skogspolitik har kört i diket

För många markägare som får nyckelbiotoper registrerade på sin mark innebär det en ekonomisk katastrof och ett raserat förtroende för myndighetsutövning, skriver Mellanskog.


Nämnda personer

Herman Sundqvist

Generaldirektör Skogsstyrelsen
Jägmästare, Skoglig doktor (Sveriges Lantbruksuniversitet, 1987)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00