Skogsstyrelsen: Hur ser Mellanskog på sektorsansvaret?

REPLIK. Sektorsansvaret är en bärande del i dagens skogspolitik och det vore intressant om Mellanskog kunde utveckla hur de ser på sektorsansvaret i naturvårdsfrågor. Det skriver Skogsstyrelsens Herman Sundqvist och Jonas Löfstedt i en replik. 

Herman Sundqvist
Generaldirektör, Skogsstyrelsen
Jonas Löfstedt
Regionchef Mitt, Skogsstyrelsen


Tre företrädare för Mellanskog skriver att svensk skogspolitik har kört i diket. Skogsstyrelsen varken har eller ska ha någon uppfattning om skogspolitikens inriktning. Myndighetens uppgift är att föra ut och verka för den skogspolitik som beslutats av regering och riksdag.

Mellanskog beskriver nyckelbiotoperna som skogsägarnas moment 22. Att nyckelbiotopsfrågan är mycket komplicerad illustreras av Mellanskogs eget förhållningssätt till nyckelbiotoper. Samtidigt som man kritiserar hur förekomst av nyckelbiotoper påverkar en enskild markägare står man själva bakom den certifiering av ansvarsfullt skogsbruk som i högsta grad är en del av denna påverkan.

Ser fram emot slutsatserna

Skogsstyrelsen har under senare år tagit initiativ till att utveckla och förbättra tillämpningen av nyckelbiotopsbegreppet. Vi har också försett den pågående skogsutredningen med efterfrågat underlag kring nyckelbiotoper. Och vi välkomnar och ser fram emot utredningens slutsatser och förslag i såväl nyckelbiotopsfrågan som de andra för skogssektorn mycket viktiga frågor den har i sitt utredningsdirektiv.

Utveckla gärna

Mellanskog skriver att grundregeln måste vara att skog antingen får avverkas eller att markägaren får skälig ersättning som kompensation. Därmed närmar man sig en annan fråga som skogsutredningen har att behandla, nämligen frågan om sektorsansvar. Så brukar vi kalla det kollektiva ansvaret för skogsnäringen att göra mer än vad som krävs enligt skogsvårdslagen (till exempel att röja ungskogar, att ta generell naturhänsyn, att frivilligt avsätta en del skogar med höga naturvärden).

För den enskilde markägaren är kravet aldrig högre än att följa lagen. Men sektorsansvaret är en bärande del i dagens skogspolitik och det vore intressant om Mellanskog kunde utveckla hur de ser på sektorsansvaret i naturvårdsfrågor.

Självklart ska riktlinjer följas

Avslutningsvis: Mellanskog kräver att Skogsstyrelsens generaldirektör säkerställer att interna riktlinjer följs. Det är självklart att så sker både i nyckelbiotopsrelaterade frågor och i alla andra frågor där myndigheten har interna riktlinjer.

Forrige artikel Debatt: Låt inte universiteten förvandlas till diplomfabriker Debatt: Låt inte universiteten förvandlas till diplomfabriker Næste artikel V: Åtgärderna räcker inte för att nå våra miljömål V: Åtgärderna räcker inte för att nå våra miljömål
 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare, tidigare avdelningschef på Skogsstyrelsen

  Skogsstyrelsen saboterar

  Enligt EUs mål skall 20% av skogen skyddas. Enligt en utredning gjord av flera myndigheter skyddas redan 30% i Sverige enligt EUs modell. Om Sverige skulle räkna som England och Tyskland gör skyddar Sverige 58%. Svenskt skogsbruk uppfyller därmed EUs krav med råge och är bäst i klassen.

  Att skogsbruk kan bedrivas på ett bra sätt utan pekpinnar från statsbyråkratin kan inte Skogsstyrelsen acceptera. Därför har Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen och WWF hittat på egna extrema krav för att få till en konflikt som kan motivera deras existens. Nyckelbiotopsbegreppet har Skogsstyrelsen hittat på efter det att skogsbruket avreglerats sedan 1979 års skogspolitik i regi av Skogsstyrelsen resulterat i en katastrofal utarmning av skogen. Nyckelbiotopsregistreringen saknar författningsmässigt stöd och står i strid med den av Riksdagen beslutade "Frihetsmodellen". Lägg ner nyckelbiotopsinventeringen och avregistrera de illegala registreringarna.

  Om Skogsstyrelsen vill göra något konstruktivt bör man ta itu med Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas katastrofala älgförvaltning. Där har Skogsstyrelsen samlat in ett gediget material i 30 år utan att konfrontera Naturvårdsverket och miljöministern. Älgförvaltningen strider både mot grundlagens bestämmelser om medborgarnas rätt till skydd av egendom och EUs artskyddsförordning. Ingen myndighet , inte ens Naturvårdsverket, har rätt att bedriva en förvaltning som hotar hela ekosystem på det sätt som man gör genom älgförvaltningen.
  Men det betyder förstås att man måste ta itu med en myndighet som politikerna har gullat med och öst pengar över i årtionden. Då är det mer publikknipande att snylta på de privata skogsägarnas enastående miljöarbete och låtsas att det är Skogsstyrelsen som har åstadkommit nyckelbiotoperna. Nu måste Skogsstyrelsen ta itu med de verkliga problemen och det är de som orsakas av statsbyråkratin.

 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare

  Sektorsansvaret innebär att både myndigheter och skogsägare skall leva upp till gällande riksdagsbeslut.

  Som framgår av min artikel ovan lever skogsägarna mer än väl upp till sektorsansvaret vad gäller skydd av skog. Det kan man inte säga om statsbyråkratin. Naturvårdsverket och länsstyrelserna motarbetar med miljöministerns goda minne alla försök från skogsägarna att driva ett mer varierat skogsbruk. Vid avregleringen 1994 fick skogsägarna rätt att använda alla trädslag i sitt skogsbruk men det stoppar Naturvårdsverket och länsstyrelserna med sin viltförvaltning. De beslutar om viltstammar som gör det omöjligt att föryngra skogen med annat än gran.
  Trots att Riksdagen år 2010 beslutade om att älgstammen skall vara i balans med ekosystemet är Naturvårdsverket på väg att utplåna viktiga skogsekosystem i södra Sverige. Därför förbjuder Skogsstyrelsen avverkning av äldre tallskog för att rädda ekosystem undan Naturvårdsverkets ekocid. Varför lägger inte Skogsstyrelsen sin energi på att stoppa Naturvårdsverkets inkompetenta och ansvarslösa älgförvaltning.
  Grunden för att bevara skogens mångfald är att det går att bedriva skogsbruk med olika skogstyper och ekosystem. Nyckelbiotoper fyller ingen vettig funktion annat än som markering från statsbyråkratin att den vill ha något att säga till om och bråka om.
  Men orsaken till allt kaos i skyddet av skogen är att regeringen är oförmögen att samordna statsbyråkratin mot de av riksdagen uppsatta målen.

 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare

  "Frihetsmodellen bygger på folkvett, nyckelbiotoperna är en del av övervakningsstaten.

  "Frihetsmodellen bygger på folkvett medan den illegala registreringen av nyckelbiotoper är ett uttryck för övervakningsstaten. Bakom den illegala registreringen och övervakningsstaten står vänsterpartiet, miljöpartiet, statsbyråkratin och Naturskyddsföreningen vars frivilligkårer rapporterar till Skogsstyrelsen.

  Enligt vår grundlag har medborgarna grundläggande fri- och rättigheter som både lagstiftare och myndigheter måste respektera. Men den ansvarsbefriade statsbyråkratin anser att den kan fatta vilka beslut som helst , det är upp till medborgaren att försvara sina grundläggande fri - och rättigheter han kan och har ekonomiska resurser. Den synen präglar de juridiska tomteverkstäderna i Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet.
  Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet arbetar systematiskt på att försvåra och förhindra markägarna att hävda sina rättigheter bl a genom att hävda att beslut om registrering av en nyckelbiotop inte är ett beslut och inte behöver diarieföras och tillställas markägaren med besvärshänvisning. Avsikten är att göra markägaren rättslös.

  Nu har regeringen tillsatt en särskild tillitsdelegation som skall arbeta med att få medborgarna att tycka det är bra att statsbyråkratin inte längre bryr sig om att följa gällande lagar eller förordningar och inte respekterar våra grundläggande fri- och rättigheter. Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet blir väl ett föredöme i Tillitsdelegationens värld. Varför inte börja följa gällande lagar och förordningar och återinföra ämbetsmannaansvaret med sanktioner för tjänstefel?

 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare

  Hur ser Volvo, Ericsson, LKAB, Skanska på sitt sektorsansvar?

  Varför avkrävs inte Volvo, Ericsson,LKAB Skanska m flera en redovisning av sin syn på sitt sektorsansvar. Förmodligen därför att de inte har en myndighet som anser att den vet bättre än företagen hur verksamheten skall skötas. Det s k sektorsansvaret är ett påhitt av myndigheter som letar möjligheter att mästra skogsägarna.
  Har Skogsstyrelsen Naturvårdsverket och länsstyrelserna något sektoransvar? Förmodligen inte med tanke på hur de missköter sina uppdrag. Länsstyrelserna och Naturvårdsverket bedriver en ekocid mot tallskogen och ädellövskogen och deras ekosystem. Skogsstyrelsen missköter nyckelbiotoper och reservat de konfiskerat och socialiserat. Kan vi få en redovisning från Skogsstyrelsen av hur den ser på statsbyråkratins sektorsansvar.

 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare

  Skogsstyrelsen har ett särskilt sektorsansvar, skogsnäringen ett allmänt.

  Begreppet sektorsansvar är uppdelat med ett skarpare sektorsansvar för myndigheterna och ett allmännare för skogsnäringen. Vad betyder det särskilda ansvaret för Skogsstyrelsen? I första hand bör det betyda att Skogsstyrelsen i sin myndighetsutövning skall tillse att gällande lagstiftning efterlevs inte bara av skogsnäringen utan även olika statliga myndigheter.

  Men Skogsstyrelsen verkar inte ta till några särskilda åtgärder mot Naturvårdsverket och länsstyrelserna trots att styrelsen i årtionden redovisat hur deras viltförvaltning leder till omfattande förluster ekonomiskt och miljömässigt. Däremot försöker man ta en allmänt hållen formulering om ett allmänt sektorsansvar till intäkt för att börja konfiskera skogsägarnas mark och rättigheter.
  Det allmänna sektorsansvaret betyder inget annat än att skogsägarna skall göra sitt bästa att följa gällande lagstiftning och det gör de trots det förstörelse Naturvårdsverket och länsstyrelserna ägnar sig åt. Det finns inget i begreppet "allmänt miljöansvar" som säger att skogsägarna skall ge bort sin egendom. Om Riksdagen hade tyckt det hade de stiftat en lag där man beslutade att skogsägarnas egendom skall konfiskeras. Det har Riksdagen inte gjort.

  Skogsstyrelsen bör sluta med sin illegala myndighetsutövning och avregistrera nyckelbiotoperna. Istället bör Skogsstyrelsen kraftsamla på att ta itu med den statliga förvaltning som hindrar skogsägarna från att använda alla trädslag i sitt skogsbruk och som ett led i sitt allmänna sektorsansvar utveckla ett varierat skogsbruk.

 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare och tidigare avdelningschef vid Skogsstyrelsen

  Det påstådda sektorsansvaret saknar stöd i skogsvårdslagen.

  Skogsstyrelsen säger att dess uppgift är att föra ut politiska beslut från Regering och Riksdag. Men Riksdagen har aldrig tagit ställning till begreppet sektorsansvar för skogsbranschen, än mindre tagit in det i skogsvårdslagen. Begreppet sektorsansvar är alltså inte accepterat av Riksdagen. Där säger man att Skogsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet.

  Begreppet sektorsansvar och dess krav är således inte en bärande del av dagens skogspolitik utan snarare ett påhitt av Skogsstyrelsen och olika lobbyorganisationer.

  Fortfarande gäller frihet under ansvar dvs att skogsägaren skall följa de regler som finns i skogsvårdslagen. Det finns ingen laglig grund för att kräva att en medborgare skall göra mer än vad som krävs i lagen. Det skulle strida mot grundlagen om Skogsstyrelsen skulle hävda att en skogsägare är skyldig att göra mer än vad Riksdagen beslutat.

  Begreppet "frihet under ansvar" kom sannolikt till för att Regeringen ville betona att skogsägaren bör sköta sin skog på ett bra sätt även om inte staten inte längre skulle detaljreglera enligt 1979 års lag.

  Spelar det någon roll om Skogsstyrelsen hävdar att sektorsansvaret har en bärande del i dagens skogspolitik när påståendet inte har stöd i gällande riksdagsbeslut och skogsvårdslag. Ja, om Skogsstyrelsen använder det som argument för att skogsbranschen eller skogsägaren har en skyldighet att göra något som Riksdagen inte beslutat t ex att skogsbranschen har ett kollektivt ansvar, eller avsätta skog av miljöskäl eller finansiera sådana avsättningar med avgifter som närstående lobbyister föreslår. Skogsstyrelsen försöker bygga upp en falsk bild av vad Riksdagen har beslutat om skogspolitiken. Man använder samma taktik som vid agerandet i nyckelbiotopsfrågan. Där ifrågasätts nu hela verksamheten sedan förvaltningsdomstolen konstaterat att agerandet saknar författningsmässigt stöd. Det gör även de uppdiktade skyldigheterna i det sk sektorsansvaret.
  Skogsstyrelsen bör hålla sig till det Riksdagen har beslutat och inte bidra till oredan i skogspolitiken.
  Det finns större skäl att granska hur Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna sköter sina uppgifter än hur de enskilda skogsägarna sköter sina.

 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare och tidigare avdelningschef vid Skogsstyrelsen

  Frihet under ansvar infördes, skogsvårdsavgiften avskaffades.

  Det finns en argumentation som går ut på att Riksdagens beslut om "frihet under ansvar" skulle innebära att skogsbranschen skulle ha ett kollektivt ansvar och att det skulle innebära att skogsbranschen skulle finansiera olika åtgärder kollektivt.

  Inget kan vara mer felaktigt. En viktig del av avregleringen av skogsvården var att skogsvårdsavgiften avskaffades i ett beslut 1992. Det finns således inget stöd för att Riksdagen skulle ha öppnat för att en kollektiv finansieringsmodell. Det är precis tvärtom. Riksdagens beslut innebar att skogsvårdavgiften avskaffdes. Det är en bärande del av skogspolitiken.