Debatt

Replik: Det krävs nyanser i debatten om skogsavverkning

Baserat på dagens kunskap växer en bild fram där allt yngre skog avverkas i framtiden, och där den totala avverkningen och tillgången på sågtimmer minskar. Det skriver fem forskare från Chalmers, Linnéuniversitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Totalt är skogsavverkningarna mindre än tillväxten, skriver debattörerna.
Totalt är skogsavverkningarna mindre än tillväxten, skriver debattörerna.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Johan Bergh
Professor Linnéuniversitetet 
Göran Berndes
Professor Chalmers
Ola Eriksson
Professor Linnéuniversitetet
Jimmy Johansson
Professor Linnéuniversitetet
Ragnar Jonsson
Forskare Sveriges lantbruksuniversitet 

En intressant diskussion kring skogsindustrins råvaruförsörjning de närmaste decennierna har initierats av Sten B Nilsson, osäker på om industrin har sågat av sin egen gren, med replik från Jonas Jakobsson, som inte ser några större problem.

Avverkningsnivån sjunker

Sedan några år tillbaka har forskare från Linnéuniversitet, Chalmers och Sveriges lantbruksuniversitet samarbetat kring en modell, BioFrame, som omfattar såväl skog som skogsägare, industrier, marknader och klimat. Modellen används för att studera effekterna på den svenska skogssektorns olika framtidsscenarier.

BioFrame använder samma material som den senast publicerade skogliga konsekvensanalysen, SKA22, det vill säga riksskogstaxeringens provytor, och med i stort samma skogliga prognosfunktioner. En jämförelse av resultaten från respektive modell borde därför tillföra substans i debatten. Det som skiljer BioFrame från SKA22 är att BioFrame låter skogsskötseln utgöra ett resultat av efterfrågan på skogsprodukter, industristruktur, transporter och lönsamheten i olika skötselåtgärder, medan resultaten i SKA22 är en produkt av skogstillståndet, med tillväxten som riktvärde för total avverkning.

Den stående volymen i skogen ökar även om man bara betraktar den produktiva skog som brukas aktivt.

I ett inlägg i tidningen Skogen 21 november 2022 beskrev vi resultat från BioFrame-analyser: ” … I scenariot med fortsättning av dagens situation kan vi konstatera att avverkningsnivån i BioFrame-BAU sjunker fram till mitten av 2050-talet. Det beror på att tillgången på sågtimmer begränsas på grund av minskande arealer med äldre, avverkningsbar skog…”.

Sågverkens produktion reduceras

I en pågående studie kring utveckling av sågverksindustrin ser vi samma mönster. Vi ser att medeldiametern i slutavverkning sjunker från 26 till 21 centimeter de närmaste 20 åren. Under samma period reduceras sågverkens produktion med cirka 30 procent. Massa- och pappersindustrin klarar sig volymmässigt genom att andelen massaved i industriellt virke går från runt 50 procent till drygt 60 procent. Det resulterar i reducerad avverkning från 95 miljoner skogskubikmeter per år till 87 miljoner, eller 10 procent. Den stående volymen i skogen ökar även om man bara betraktar den produktiva skog som brukas aktivt, det vill säga: totalt är avverkningarna mindre än tillväxten.

Går det att finna något stöd för modellens minskade utbud av timmer, i linje med Sten Nilssons resonemang, eller är det en artefakt, vilket Jonas Jakobsson kanske skulle hävda? Våra resultat, liksom SKA22, redovisar en sjunkande medelålder vid slutavverkning. BioFrame går från 103 år i dag till 76 år i genomsnitt efter 20 år. Motsvarande siffror för SKA22 (scenario Dagens potential) är 132 och 79 år. Dessa trender får stöd av Riksskogstaxeringens statistik över den historiska utvecklingen som visar att medelåldern vid slutavverkning har sjunkit från 118 år 2004 till 100 år 2018, således cirka ett år per år.

Tillgången på sågtimmer minskar

Trenderna är mindre entydiga när det gäller medeldiametern vid slutavverkning. Medan BioFrame ger en minskad diameter över tid redovisar SKA22 en medeldiameter vid slutavverkning som i stort är konstant runt 28 centimeter över de kommande decennierna (scenario Dagens potential). Däremot ligger medeldiametern i gallring högre i SKA22 än för BioFrame – cirka 20 centimeter mot 16 till som lägst 14 centimeter i BioFrame. Det skulle kunna tyda på att en del slutavverkning i BioFrame är gallring i SKA22. Ytterligare en förklaring kan ligga i att SKA22 enbart styrs av skogstillstånd och tillväxt medan BioFrame även tar hänsyn till de ekonomiska villkor som sektorn förväntas verka under.

Baserat på dagens kunskap, redovisad utifrån analyser med BioFrame, växer en bild fram där allt yngre skog avverkas i framtiden, och där den totala avverkningen och tillgången på sågtimmer minskar. Brasklappen är att det är komplexa modellanalyser som innehåller betydande osäkerheter vad gäller skogens hälsotillstånd under ett förändrat klimat, konsekvenser av implementering av EU-policys, och möjligheter till teknisk utveckling i industrin, för att nämna några.

Läs tidigare inlägg i debatten

Akut brist på skogar för slutavverkning?

Allt mer tyder på svår brist på skogar som passerat lägsta tillåtna slutavverkningsålder. Regeringen måste ge nya skogsutredningen tilläggsdirektiv om att basera sina förslag på tillgängliga volymer och inget annat. Det skriver skogsprofessor Sten B Nilsson.

Replik: Sluta skrämma upp allmänheten, Sten B Nilsson

Det privata bolagsskogsbruket har ett förråd av skog, äldre än lägsta tillåtna slutavverkningsålder, som är tjugo gånger så stort som den årliga slutavverkade volymen. Professor Nilsson gör nog klokt i att sluta skrämma allmänheten om att skogen tagit slut. Det skriver Jonas Jakobsson, skoglig doktor i skogshushållning.

Slutreplik: Sluta bluffa politikerna, Jonas Jacobsson

Jonas Jacobsson anklagar mig för att sprida rykten och konspirationsteorier om bristen på slutavverkningsbar skog. Om det är sant att tillgången är så god som Jacobsson påstår – varför skulle skogsbolagen då frivilligt kraftigt höja priset för det virke man köper in? Det skriver professor Sten B Nilsson.

NYTT REPLIKKSIFTE 

Replik: Skogen är mer än råvara till industrin

Inom de gemensamma tillgångarna, som skogen faktiskt är, måste fler än ett perspektiv råda. Skogen är mer än en resurs till pappersmassa och trävaror. Jag håller med Sten B Nilsson om att vi behöver mer fakta på bordet – så vi kan få svar på viktiga frågor. Det skriver Per Jiborn, naturturismexpert och skogsansvarig i Naturskyddsföreningen i Kalmar län. 

Nämnda personer

Sten B Nilsson

Skogskonsult, professor Internationella institutet för tillämpad systemanalys
Doktor i ekonomisk planering (Kungliga skogs- och lantbruksakademien 1975)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00