Debatt

Naturvetarna: Flytt av SSM äventyrar säkerheten

DEBATT. Omlokaliseringen av sju myndigheter värnar varken den samlade kompetensen eller enskilda medarbetares kompetens i de myndigheter som berörs. Dessutom äventyras den nationella säkerhetspolitiken när stora delar av en expertverksamhet som Strålsäkerhetsmyndigheten flyttas. Det skriver Ivar de la Cruz och Per Klingbjer, Naturvetarna.

Ivar de la Cruz, förbundsordförande, och Per Klingbjer, förbundsdirektör, Naturvetarna.
Ivar de la Cruz, förbundsordförande, och Per Klingbjer, förbundsdirektör, Naturvetarna.
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Ivar de la Cruz, förbundsordförande, Naturvetarna

Per Klingbjer, förbundsdirektör, Naturvetarna

Vi anser – precis som regeringen – att det är viktigt med en statlig närvaro i landet utanför storstäderna och att sprida myndigheterna samt ge möjlighet till statliga jobb för akademiker på mindre orter. Regionalpolitiska satsningar är viktiga.

Nischad kompetens svår att ersätta

Det är i stället analysen bakom beslutet som vi riktar kritik mot.

Myndighetens verksamhet är beroende av avancerad expertis inom ett antal begränsade kompetensfält kring strålning och kärnfysik. Utan denna kompetens försvagas såväl krisberedskap som löpande säkerhetsarbete.

Statliga myndigheter är inte stöpta efter samma mall. Myndigheters uppdrag varierar till karaktär och innehåll. En del myndigheter förmedlar service till medborgarna och handlägger ärenden, andra utövar tillsyn och kontroll och vissa genomför utredningar eller har till uppgift att förvalta lagar stiftade av riksdagen med mera. I det stora flertalet myndigheter är de anställda specialister inom ett mycket nischat kunskapsområde.

Sådan nischad kompetens går inte att finna var som helst. Akademisk kompetens finns självklart utanför landets storstäder – på orter dit nu ett större antal myndigheter ska flyttas, men sällan människor med just den akademiska spetskompetens som ofta efterfrågas av enskilda myndigheter.

Krisberedskap försvagas av myndighetsflytt

Bland de nu utpekade myndigheterna finns Strålsäkerhetsmyndigheten som har det nationella ansvaret för strålskydd och kärnsäkerhet. I uppdraget ingår att övervaka strålsäkerhet inom kärnkraften, radioaktiva ämnen inom forskning och industri, skydd av såväl patienter som personal och allmänhet vid medicinsk strålning och hantering av radioaktivt avfall, inklusive slutförvar. Inte minst finns inom Strålsäkerhetsmyndigheten Sveriges krisberedskap vid kärnenergiolyckor eller andra strålningsrelaterade olyckor.

Medarbetarna i myndigheten är till övervägande del akademiker, många organiserade i Naturvetarna. Myndighetens verksamhet är beroende av avancerad expertis inom ett antal begränsade kompetensfält kring strålning och kärnfysik. Utan denna kompetens försvagas såväl krisberedskap som löpande säkerhetsarbete.

Andra förutsättningar för nya myndigheter

Tillgången till kompetensen är begränsad, men däremot inte arbetsmarknaden. Många arbetsgivare, också utanför landets gränser, ser nu fram emot att få rekrytera expertresurser när Strålsäkerhetsmyndigheten flyttar till Katrineholm.

Vidare är det skillnad på nya och befintliga myndigheter. En ny myndighet är mycket lättare att placera geografiskt utanför Stockholms län och andra storstadsområden.

Likaså är det enklare för en befintlig myndighet som bedriver service till medborgarna att utöka sin verksamhet med nya kontor utanför Stockholms län, i alla delar av landet. Sådana myndigheter är bland annat Polisen, Försäkringskassan och Skatteverket. En parallell är länsstyrelser, regionala myndigheter vilka genom sitt uppdrag är spridda över landet.

Medarbetarna följer inte med

Men för en sedan länge etablerad befintlig myndighet med en samlad expertkompetens är bilden mer komplex.

Flera utvärderingar har visat på att få medarbetare har valt att följa med till den nya orten vid myndighetsflyttar, vilket resulterat i att kompetens har gått förlorad och effektivitet och kvalitet i verksamheter kraftigt har försämrats. Från Naturvetarnas sida är vi alltid beredda att hjälpa till när det handlar om att flytta arbetsuppgifter inom det naturvetenskapliga området. Som fackförbund för naturvetare kan vi arbetsmarknaden för alla naturvetare, oavsett inriktning.

Ogenomtänkt beslut

I grund och botten är beslutet att utlokalisera hela eller delar av sju myndigheter ogenomtänkt, eftersom det varken värnar den samlade kompetensen i de myndigheter som berörs eller de enskilda medarbetarnas kompetens. En kvalificerad och bredare analys som sträcker sig långt utanför regionalpolitikens behov hade löst detta – och då hade förslaget förmodligen blivit ett annat.

Vi uppmanar därför regeringen att tänka om i denna fråga för att kunna vidta regionalpolitiska åtgärder som ger goda förutsättningar för ett varierat arbetsliv över hela Sverige och inte flytta på livsviktig expertis inom till exempel strålskyddet vid Strålsäkerhetsmyndigheten. 

 

Dokumentation

Debatt på Altinget

Detta är en opinionsartikel som speglar skribenternas åsikter.

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktionen på debatt@altinget.seE-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00