Debatt

Debatt: Ta tillvara företagshälsans kompetens

DEBATT. Två tredjedelar av arbetstagarna har tillgång till företagshälsovård, men långt ifrån alla har tillgång till insatser som håller tillräckligt hög kvalitet för att göra skillnad för individ och organisation, Ida Kåhlin och Peter Munck af Rosenschöld.

Foto: Jonas Malmström/Juliana Wiklund
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Ida Kåhlin
Förbundsordförande, Sveriges arbetsterapeuter
Peter Munck af Rosenschöld
Vd, Sveriges företagshälsor


Många arbetsgivare saknar i dag verktyg för att stötta medarbetare som upplever psykisk ohälsa. Det är hög tid att Sveriges arbetsgivare tar hjälp av företagshälsovården som har en samlad och unik kompetens att möta dem som riskerar att bli sjukskrivna eller behöver stöd vid återgång i arbete.

Visst behöver den offentligt finansierade hälso- och sjukvården ges bättre förutsättningar att arbeta både preventivt och behandlande, men ett effektivare användande av kompetensen inom den av arbetsgivaren finansierade företagshälsovården kommer bli avgörande om vi ska kunna minska sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa.

Fortsätter att öka

Varje år sjukskrivs en miljon svenskar på grund av ångest, oro, depression eller sömnstörningar. Försäkringskassans senaste statistik visar att över 48 procent av alla sjukskrivningar kan relateras till någon form av psykisk ohälsa.

Enligt Kerstin Evelius, tidigare nationell samordnare inom området psykisk hälsa, är kostnaderna för den psykiska ohälsan nu uppe i 200 miljarder per år och trots särskilda satsningar på över 10 miljarder de senaste tio åren fortsätter sjukskrivningarna att öka.

Varje år sjukskrivs en miljon svenskar på grund av ångest, oro, depression eller sömnstörningar. 

Ida Kåhlin och Peter Munck af Rosenschöld

Den nationella samordnaren för en välfungerande sjukskrivningsprocess lyfter, i sin delrapport från maj i år, att stödet för återgång i arbete kommer igång för sent och att det finns brister i det förebyggande arbetet.

Fullfölja lagens intention

Enligt Arbetsmiljölagen är varje arbetsgivare skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa.

Vi anser att ett kvalitativt samarbete med företagshälsovården är en nyckelfaktor i varje arbetsgivares arbete för att fullfölja lagens intention och därmed också i det förebyggande arbete som behövs för att främja den psykiska hälsan.

Tar inte hjälp

Enligt branschorganisationen Sveriges företagshälsor har i dag två tredjedelar av landets 4,7 miljoner arbetstagare tillgång till företagshälsovård, men endast cirka 1 miljon har tillgång till insatser som håller så hög kvalitet att de kan göra skillnad för både individ och organisation.

Vem vill jobba på en arbetsplats där man riskerar att bli sjukskriven för att arbetsgivaren har bristfälliga kunskaper i sitt arbetsmiljöarbete och inte tar hjälp av den expertrådgivande professionen på ett adekvat sätt?

Varje krona

Kunskapsutvecklingen inom både förebyggande och rehabiliterande insatser i arbetslivet har varit omfattande de senaste åren, särskilt i relation till psykisk ohälsa. Men tyvärr finns det för många arbetsgivare som fortfarande är både okunniga och ointresserade av sitt arbetsmiljöansvar.

Detta gör bland annat den att den nya kunskap som finns inte implementeras i den takt som samhället förväntar sig. Det är samhällsekonomiskt ohållbart. Varje krona Sverige lägger på forskning som kan främja den psykiska hälsan borde skyndsamt återinvesteras.

Viktig kompetens

Inom företagshälsan finns ett brett spektra av samarbetande kompetenser. Legitimerade arbetsterapeuter är i de flesta regioner i dag en självklar aktör inom primärvården gällande förebyggande och rehabiliterande insatser vid lindrig psykisk ohälsa och skulle också mycket väl kunna komplettera företagshälsans övriga team.

Med evidensbaserade metoder och bedömningsinstrument kartlägger arbetsterapeuten en persons förmåga och förutsättningar att arbeta och bidrar med stöd och anpassningar i arbetet.

Svenska studier visar på god effekt när det gäller användandet av arbetsterapeutiska metoder vid både förebyggande insatser och vid återgång i arbete efter sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Detta är därför en kompetens som borde efterfrågas av arbetsgivaren i mycket högre grad.

Skapa förutsättningar

Den nationella samordnaren för en välfungerande sjukskrivningsprocess har åtagit sig att i sitt fortsatta arbete undersöka hur företagshälsovården och andra rehabiliteringsaktörers roll för en välfungerande sjukskrivningsprocess kan stärkas.

Vi hoppas att det slutbetänkande som kommer att överlämnas till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) i april nästa år innefattar förslag som på allvar kan skapa förutsättningar för:

  • Att den, av Sverige, ratificerade ILO förordningen 161 om allas rätt till företagshälsovård uppfylls.

  • Att det blir möjligt för primärvården att remittera patienter till företagshälsovården vars sjukdomar eller problem kan vara relaterade till arbetsmiljön. Då ges den instans som bäst känner till förutsättningarna på patientens arbetsplats möjligheter att i ett tidigt skede föreslå och vidta åtgärder som undviker en ökande ohälsa och en framtida eventuell sjukfrånvaro.

  • Att kraven på redovisning av arbetsmiljöarbetet för företag, organisationer och andra stärks i den obligatoriska hållbarhetsredovisningen.
Nämnda personer

Ida Kåhlin

Förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter, universitetslektor i arbetsterapi Linköpings universitet
fil. dr. arbetsterapi (Linköpings uni. 2015)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00