Debatt

Debatt: Ideella engagemang är rehabiliterande vid psykisk ohälsa

DEBATT. Ideella engagemang kan ha en hälsofrämjande effekt för de som lider av psykisk ohälsa med sjukersättning, men dagens regler i socialförsäkringen tar inte hänsyn till detta. Det skriver Jimmie Trevett och Anki Sandberg.

"Deltagande i föreningsliv och andra ideella engagemang gör att människor kommer in i ett socialt sammanhang och känner sig delaktiga."
"Deltagande i föreningsliv och andra ideella engagemang gör att människor kommer in i ett socialt sammanhang och känner sig delaktiga."Foto: Pixabay
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Psykiatriska diagnoser har under lång tid varit den största diagnosgruppen bland de mer än 250 000 svenskar som har sjukersättning.

Många med psykisk ohälsa eller sjukdom med sjukersättning har tidigare varit sjukskrivna under lång tid, och tappat tron på att överhuvudtaget kunna klara att arbeta igen. Andra har sedan ung ålder haft aktivitetsersättning och aldrig fått fäste på arbetsmarknaden.

För många av dessa personer kan ett ideellt engagemang, såsom i en förening ha en hälsofrämjande och rehabiliterande effekt. Deltagande i föreningsliv och andra ideella engagemang gör att människor kommer in i ett socialt sammanhang och känner sig delaktiga.

Motstridiga budskap

Dagens regler i socialförsäkringen tar inte hänsyn till detta och ser inte potentialen. Försäkringskassans budskap är motstridiga. Å ena sidan sägs att även personer med sjukersättning ska kunna ägna sig åt vanliga ”fritidsaktiviteter” som exempelvis ideellt arbete i föreningsliv eller politiska uppdrag, utan att sjukersättningen ifrågasätts.

Å andra sidan anger Försäkringskassan i sin vägledning att ”… om fritidsintressen växer i omfattning så att de är mer att jämställa med förvärvsarbete eller näringsverksamhet kan de påverka rätten till sjukersättning”.

"Bristande förståelse"

Tyvärr lämnar dessa oklara regler till enskilda handläggare på Försäkringskassan att bedöma ”omfattningen”. Det är handläggare som ofta saknar kunskaper om de olika psykiatriska diagnoserna. Det finns en bristande förståelse för att förmågan till aktivitet dels kan vara mycket varierande, dels att funktionsnedsättningarna långt ifrån alltid kan visas genom ”objektiva fynd”.

Vår uppfattning är att Försäkringskassan underskattar de krav som ett så kallat ”förvärvsarbete på arbetsmarknaden” faktiskt ställer i dag. Det bidrar till att Försäkringskassan ser människors deltagande i exempelvis brukarföreningar som att de har en arbetsförmåga.

Uppmuntra ideellt engagemang

Dessa oklarheter leder till att personer med sjukersättning inte vågar pröva ett ideellt uppdrag. Det är människor som ofta redan är passiviserade och stigmatiserade och saknar självförtroende.

Vi menar därför att reglerna behöver uppmuntra till ideellt engagemang, och även tydliggöra att detta inte kan jämföras med ett vanligt arbete.

Vad som behövs

I dag säger praxis att den som har hel sjukersättning kan ägna upp till en åttondel av arbetstiden, det vill säga fem timmar per vecka, till exempelvis ideella uppdrag utan att sjukersättningen påverkas.

Vi anser att människor ska få rätt att pröva ideella uppdrag eller arbete i högre grad än vad dagens regler medger. Den pågående utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen ska bland annat komma med förslag för att underlätta ideella uppdrag med sjukersättning och aktivitetsersättning. Vi anser att utredningen bland förslagen bör:

  • Utöka möjligheten till ideella uppdrag för den med hel sjuk- eller aktivitetsersättning, från 5 timmar per vecka till 10 timmar per vecka, och att detta fastslås i lagstiftningen.

  • Införa motsvarande möjlighet för den som har halv sjuk- eller aktivitetsersättning, vilket saknas i dag.

  • Förtydliga i lagstiftningen vad som avses med arbeten på arbetsmarknaden. Det vill säga att det är ett arbete där det ställs krav på produktivitet, där man behöver klara att arbeta någorlunda självständigt och att det innebär ett arbete som någon är villig att betala för (jfr HFD i mål 707-19).

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00