Beslut: Skolans arbete med trygghet och studiero

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.
0:000:00