Zander (C): Jämställda löner kräver ny lagstiftning

DEBATT. Lagen som syftar till att uppnå jämställda löner behöver förändras för att snabbare kunna få lika lön för likvärdigt arbete, skriver Centerpartiets Solveig Zander.

Solveig Zander (C)
Riksdagsledamot


I en granskning av Riksrevisionen (RIR) från maj i år framgår att det fortfarande finnas osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Flera oberoende rapporter har visat samma resultat under de år som lagen om lönekartläggningen har funnits. 1994 trädde lagen i kraft. Med andra ord visar RIR, vid sin granskning av lönekartläggning, att det inte haft någon eller liten effekt på löneskillnader.

Jag anser att Riksrevisionens rapport tydliggör att det behövs helt andra åtgärder för att rätta till de osakliga löneskillnaderna. Därför menar jag, i en motion till riksdagen, att det helt klart behövs en översyn av hur man på bästa sätt kan undanröja ojämlika löner.

Oförklarade skillnader

Medlingsinstitutet visar att löneskillnaderna till stor del har minskat och att detta troligen beror på minskade olikheter inom faktorer som till exempel vilka yrken man arbetar i, ålder och utbildning. Bortser man från dessa faktorer framgår oförklarade skillnader på 4,4 procent. Mäter man skillnader hos olika arbetsgivare kan löneskillnader vara 6 procent och löneskillnaderna är mindre hos arbetsgivare med färre anställda. Men att bedöma huruvida skillnaderna beror på osaklighet är svårt.

Svårt att bedöma

I RIR:s granskning framgår också att man undersökt om det finns skillnader ur jämställdhetsaspekter. Av de företag som har dokumentationskrav (de med fler än 10 anställda) fanns ingen skillnad vad gäller lön jämfört med de utan krav.

Arbetsmarknadens parter såg rent generellt att det var svårt att bedöma om det finns osakliga löneskillnader för likvärdiga arbeten. Fanns en HR-funktion hos företagen var kunskapen om lönekartläggning större men om de levde upp till lagens krav var svårt att bedöma.

Parterna ville att man skulle utöka tillsynen så att arbetsgivarna levde upp till lagen.

Uppdraget måste fullföljas

Regeringens uppdrag att undanröja löneskillnaderna mellan män och kvinnor menade Riksrevisionen måste fullföljas. Det håller jag med om, och lönekartläggningar måste anpassas till arbetsgivarnas storlek, då det är ett moment som tar tid. Små företag borde därmed undantas.

Kartläggning räcker inte

Löneskillnader mellan kvinnor och män finns fortfarande trots att lagen som skulle minska skillnaderna har funnit i 15 år. Kvinnor är de stora förlorarna då lönen påverkar andra inkomster som pensionen och ersättningar i våra ekonomiska socialförsäkringssystem som till exempel sjukpenning, sjukersättning, och arbetslöshetsersättning.

Det räcker inte med lönekartläggningar. Lagen som syftar till att uppnå jämställda löner behöver förändras för att kunna undanröja skillnaderna, tydligare kunna se orsakerna och snabbare kunna få lika lön för likvärdigt arbete.

Forrige artikel S-ledamöter: Statliga bolag bör ta sitt sociala ansvar S-ledamöter: Statliga bolag bör ta sitt sociala ansvar Næste artikel "När personer rör sig mellan näringsliv och akademi berikas båda sektorerna"
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.