M: Inför obligatorisk samhällsorientering för nyanlända

REPLIK. Inför obligatorisk samhällsorientering och inträdesjobb så att fler nyanlända snabbare får in en fot på arbetsmarknaden, skriver Lars Beckman (M), i en replik till Christina Höj-Larsen (V) och Daniel Riazat (V). 

Av: Lars Beckman
Riksdagsledamot (M) 

Svenska språket är nyckeln till lyckad integration. Kunskaper i svenska är av stor vikt för att den som kommer till Sverige ska kunna bli självständig och lättare ta sig in på arbetsmarknaden. Politiken måste därför ha som uppgift att ge de nyanlända goda förutsättningar att snabbt lära sig svenska och komma i arbete.

Det är oacceptabelt att vi idag har stora grupper som har levt i Sverige under en längre tid och som ännu inte kan göra sig förstådda på svenska. Perfekt svenska är överskattat, men begriplig svenska är underskattat.

Individuella planer för SFI-studenter 

Det måste finnas tydliga krav både på kommunerna som tillhandahåller Svenska För Invandrare, SFI, och på dem som deltar i undervisningen. Vi vill samtidigt ge fler möjlighet att utbilda sig till SFI-lärare. Alla som läser SFI bör få en tydligare individuell plan för sina studier med tydliga kunskapsmål och uppföljning av resultat. Planen ska utgå från den nyanländes förkunskaper för att SFI-upplägget ska kunna optimeras. Vi moderater föreslår också att den som inte når sina individuella kunskapsmål ska kunna få sänkt eller indragen etableringsersättning. Rätten att få bidrag måste tydligare kopplas till motprestation om integrationen ska bli bättre.

Stärk incitamenten för att studera

Vi moderater vill även att grundläggande kunskaper i svenska språket blir ett krav för permanent uppehållstillstånd. På så vis stärker vi incitamenten för den nyanlände att fullfölja sina studier i svenska och därigenom få bättre förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi vill även stärka förutsättningarna för grupper som står långt från arbetsmarknaden att ta del av SFI-undervisning, framför allt genom att utöka rätten till förskola för barn till föräldrar som lever på försörjningsstöd. 

Tydliga krav måste ställas 

Moderata kommuner som Solna har under en lång tid varit ett föredöme när det kommer till integration, bland annat genom att ställa tydliga krav och erbjuda rätt insatser för de nyanlända i ett tidigt skede. Det här står i tydlig kontrast mot S-styrda kommuner som Malmö och Göteborg, där resultatet av den rödgröna integrationspolitiken talar sitt tydliga språk med stora utanförskapsområden och oroväckande många nyanlända som fastnar i långvarigt bidragsberoende.

Vinstförbud löser inte integrationsproblemen

Det är oroväckande att den rödgröna regeringen tycks negligera de integrationsproblem som Sverige står inför. Vi har fortfarande för höga trösklar till arbetsmarknaden och höga bidrag som gör att många inte anser att det lönar sig tillräckligt att gå från bidrag till jobb. Men Vänsterpartiet i synnerhet tycks tro att det är ett vinstförbud inom välfärden och SFI som kommer förbättra integrationen. Det är beklagligt. Ett förbud mot valfriheten inom välfärden kommer inte att lösa integrationsproblemen.

Inför integrationsplikt

Moderaterna vill införa en integrationsplikt med obligatorisk samhällsorientering med nyanlända och vi vill se tydligare krav inom SFI. Vi vill också införa inträdesjobb för att fler nyanlända snabbare ska få en fot in på arbetsmarknaden. Det är så vi kan förbättra integrationen på riktigt så att de som kommer till Sverige kan komma i arbete snabbare och bli självständiga.

Forrige artikel Debatt: Politiska hot mot väl fungerande transporter Debatt: Politiska hot mot väl fungerande transporter Næste artikel Debatt: Devisen Debatt: Devisen "Hela Sverige ska leva" får liv
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.