Lagrådet underkänner lag om privata sjukförsäkringar

JURIDIK. Regeringen vill säkerställa att ingen kan köpa sig före kön inom den offentligt finansierade vården med en privat sjukförsäkring. Men Lagrådets experter anser att regeringen inte lyckas visa att lagen behövs och anser att lagförslaget ska dras tillbaka.

Regeringen ser privata sjukvårdsförsäkringar som ett hot mot den jämlika vården. Men Lagrådet konstaterar att regeringen inte kan visa att lagförslaget behövs, det vill säga att försäkringarna leder till att någon tar sig före i sjukvårdskön
Regeringen ser privata sjukvårdsförsäkringar som ett hot mot den jämlika vården. Men Lagrådet konstaterar att regeringen inte kan visa att lagförslaget behövs, det vill säga att försäkringarna leder till att någon tar sig före i sjukvårdskönFoto: Pixabay
Johanna Alskog

Regeringen tycker att det ökande antalet privata sjukvårdsförsäkringar är ett hot mot den jämlika vården. Men förslaget i den promemoria som skickades ut på remiss i höstas fick hård kritik från remissinstanserna och ansågs vara både otydligt och illa underbyggt.

LÄS OCKSÅ: Förslag om sjukvårdsförsäkring får kritik

Bland andra Statskontoret ansåg det oklart hur de nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen ska tillämpas, bestämmelser vars syfte är att förtydliga att inom offentligt finansierad verksamhet får vård enbart ges till försäkringspatienter om de så kallade människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts.

Lagrådet instämmer

Nu får Statskontoret och de andra kritiska remissinstanserna sin uppfattning bekräftad av juristerna i Lagrådet som har granskat förslaget. Lagrådet skriver att det inte framgår i lagförslaget att det faktiskt görs några avsteg från vare sig människovärdesprincipen eller behovs- och solidaritetsprincipen i dag på grund av de privata sjukvårdsförsäkringarna. Eller som Lagrådet också uttrycker det: "Det har alltså inte visats att lagstiftningen behövs."

Lagrådet efterlyser också en konsekvensanalys för vad förslaget kommer att innebära för de patienter man vill gynna, i lagrådsremissen finns endas en analys av hur försäljningen av privata vårdförsäkringar kan påverkas.

Lagrådet påpekar också att det inte framgår hur bestämmelserna kan utvärderas, då det enligt remissinstanser skulle vara förenat med stora rättsliga och praktiska svårigheter.

Detta sammantaget innebär att regeringen överhuvudtaget inte bör genomföra förslaget, enligt Lagrådets yttrande.

Branschorganisationen Svensk försäkring har varit mycket kritiska mot regeringens lagförslag.

– Regeringen säger sig vilja säkerställa att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte går före andra patienter utan att vård ska ges utifrån behov. Vad det innebär är högst oklart eftersom Hälso- och sjukvårdslagen redan kräver det och lagrådsremissen inte visar på att det i dag görs avsteg från lagen. Mot den bakgrunden är jag inte förvånad över lagrådets yttrande, säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk försäkring till Altinget.

Enligt Eva Erlandsson borde regeringen lägga kraft och fokus på helt andra frågor.

– Vi vet att välfärdens långsiktiga finansiering i dag står inför stora utmaningar. Jag önskar därför att regeringen, istället för att söka begränsa en efterfrågad och uppskattad försäkring, fokuserade på det underliggande problemet – att komma tillrätta med de utmaningar som finns vad gäller kvalitet och tillgänglighet i den skattefinansierade vården. Den frågan är alldeles för viktig för att hamna i skuggan av en debatt om privata sjukvårdsförsäkringar som i dag står för så lite som omkring en procent av de totala kostnaderna för vård i Sverige, säger hon.

LÄS OCKSÅ: "Förslagen är ren valtaktik"

Proposition planerad i april

Regeringen har planerat att besluta om propositionen den 4 april, enligt propositionsförteckningen. Altinget har frågat om planeringen ligger fast, trots Lagrådets kritik. "Vi håller nu på att titta på synpunkterna från lagrådet och får be om att återkomma när vi är klara med det arbetet." skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikströms pressekreterare i ett mejl.

 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00