Debatt

Värna innovationssystemet i Uppsala

Basanslagen för forskning och utbildning behöver försvaras. Utredningen ”Ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor” föreslår ökad likriktning, mindre autonomi och därmed risk för svagare innovationsstöd i våra främsta innovationshubbar, skriver Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS).

Gustavianum i Uppsala. ”Vi måste våga vattna där det finns särskilt goda förutsättningar att växa om Sverige ska värna sin ställning som ledande innovationsnation.”
Gustavianum i Uppsala. ”Vi måste våga vattna där det finns särskilt goda förutsättningar att växa om Sverige ska värna sin ställning som ledande innovationsnation.”Foto: Aron Fjell/Unsplash
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Göran Enander
Landshövding, Uppsala län och styrelseordförande STUNS
Anders Hagfeldt
Rektor, Uppsala universitet
Andreas Larsson
Vd, STUNS
Emilie Orring (M)
Regionstyrelsens ordförande, Region Uppsala
Erik Pelling (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun
Maria Knutson Wedel
Rektor, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Tomas Stavbom
Regionchef, Handelskammaren i Uppsala län

I State of the Nordic Region 2020 från Nordiska ministerrådet pekas Uppsalaregionen ut som den icke-huvudstadsregion i Norden som har störst tillväxtpotential. Styrelsen för STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) befarar att den utpekade tillväxtpotentialen inte realiseras till fullo ifall förslagen i utredningen ”Ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor” implementeras.

STUNS lyfts i utredningen fram som ett framgångsrikt exempel på länk mellan akademi och övriga samhället, en framgång som bland annat vilar på vår regionala samverkanskultur kring det lärosätesanknutna innovationsstödet. Vår regionala samverkanskultur är nu hotad och därmed också förutsättningarna för kunskapsbaserad, hållbar tillväxt i Uppsalaregionen.

Värna Sveriges ställning

Få internationella utvärderingar av det svenska innovationssystemet har genomförts, med de två lysande undantagen ”OECD Review of Innovation Policy: Sweden 2012” samt uppföljaren ”OECD Review of Innovation Policy: Sweden 2016”, båda på beställning av Regeringskansliet. Rekommendationen från OECD:s experter till Sverige är att satsa på de redan starkaste noderna för att försvara Sveriges ställning som ledande innovationsnation. Dessvärre riskerar utredningens förslag att slå negativt mot just innovationsmiljöer runt några av våra mest forskningsintensiva lärosäten. Sverige måste akta sig för att ställa bredd mot spets om vi ska vara en ledande innovationsnation även i framtiden. Regionalpolitik bedrivs bäst i andra sammanhang.

Ett ökat fokus på nyttiggörande får inte ske på bekostnad av lärosätenas basanslag.

STUNS

Lokal förankring och handlingsfrihet

Är det något vi i Uppsala lärt oss så är det att snabba beslutsvägar och ett lokalt investeringsmandat är en förutsättning för ändamålsenligt och effektivt innovationsstöd.

Att de lärosätesanknutna holdingbolagen nu föreslås fråntas möjligheten att investera i de nya innovativa företag som knoppas av från respektive lärosäte, där detta i stället ska ske på nationell nivå, är djupt oroväckande.

Vingklippta, avlövade holdingbolag minskar antalet nya projekt och försenar utvecklingen av de projekt som trots allt blir av. Försvinner det lokala investeringsmandatet försvinner också den viktiga länken mellan investeringsverksamheten och i Uppsalas fall regionens världsledande inkubator och accelerator Uppsala Innovation Centre (UIC).

”Tillgodose idébärarnas behov”

Vi anser att utredningens förslag inte beaktar lärosätenas unika förutsättningar att gå från forskning till samhällsnytta och därmed riskerar att hämma ett effektivt nyttiggörande. Utredningen andas ökad styrning, administration och detaljuppföljning. Det går rakt emot lärosätenas ambitioner om långsiktighet i utbildning och forskning. Det pekar också på en omotiverad och ologisk likriktning av stödet. Varje enskilt lärosäte bör i stället ges förutsättningar att, tillsammans med övriga aktörer i det regionala innovationssystemet, bedöma hur de ska ta sig an denna samhällsviktiga uppgift att tillgodose idébärarnas behov.

Slutord

Sverige måste fortsätta investera i excellent högre utbildning och värna den kritiska massan i forskningsbasen. Ett ökat fokus på nyttiggörande får inte ske på bekostnad av lärosätenas basanslag.

Vi måste våga vattna där det finns särskilt goda förutsättningar att växa om Sverige ska värna sin ställning som ledande innovationsnation.

Nämnda personer

Anders Hagfeldt

Rektor Uppsala universitet
Doktor i fysikalisk kemi

Andreas Larsson

Vd Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (Stuns)
Doktor i industriell organisation och innovativt ledarskap (Luleå tekniska uni., 2007)

Erik Pelling

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Uppsala kommun, ledamot SKR:s beredning för socialpolitik och individomsorg
Agronom (SLU)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00