Debatt

Utredare: Så ska vi locka utländska studenter

DEBATT. Fem myndigheter ska vara med och höja ambitionsnivån för internationaliseringen av svenska högskolor och universitet, skriver Agneta Bladh, särskild utredare, som i dag redovisar internationaliseringsutredningen för regeringen.

Foto: David Naylor/Uppsala universitet
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Agneta Bladh
Särskild utredare
 
Internationaliseringsutredningen presenterar i betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige, SOU 2018:78, förslag som syftar till att öka internationaliseringen vid universitet och högskolor och stärka Sverige som kunskapsnation. Betänkandet överlämnades den 31 oktober till regeringen.

Statligt system måste stärkas

Svensk högre utbildning och forskning finns i en värld där antalet studenter, forskare och lärosäten ökar; därmed ökar också konkurrensen. På flera plan positionerar sig svensk högre utbildning och forskning väl i jämförelse med andra länder men samtidigt gör många länder betydande ansträngningar för att attrahera studenter, forskare och investeringar. De är också ofta betydligt mer framgångsrika i detta än Sverige. För att Sverige ska stå sig som stark kunskapsnation krävs bland annat internationella kontakter och nätverk och det statliga systemet måste stärkas för att ge universitet och högskolor det stöd de behöver för att upprätthålla hög kvalitet och relevans.

Utbildningsanslaget ska sänka avgifter

Som utredare lämnar jag flera förslag som syftar till att öka internationaliseringen vid svenska universitet och högskolor bland annat genom att underlätta studentrekrytering och förenkla utländska studenters väg till Sverige. Studieavgiftssystemet bör revideras så att det blir mer rättssäkert och lärosätenas flexibilitet bör öka. Därför föreslår jag bland annat en möjlighet att använda upp till 0,3 % av utbildningsanslaget för att sätta ner avgifter för avgiftsskyldiga studenter i särskilda fall, t.ex. inom ramen för strategiska samarbeten. Jag förslår även ett utökat stipendiesystem för att attrahera kvalificerade studenter till Sverige.

Fem myndigheter ska hjälpa till

En nyckel för att lärosätenas insatser för ökad internationalisering ska vara effektiva är att samverkan mellan myndigheter på nationell nivå fungerar väl. Internationalisering av högre utbildning och forskning bör integreras i all relevant politik på nationell nivå och de insatser som görs behöver samspela. Jag föreslår därför att fem myndigheter (Svenska institutet, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova) tillsammans med en representant för övriga forskningsfinansiärer och två representanter för lärosätena leder en plattform för internationalisering. Plattformen ska samordna frågor som påverkar internationalisering inom högre utbildning, forskning och forskningsnära innovation.

Höj ambitionerna

Jag föreslår också en ambitionshöjning när det gäller internationell omvärldsanalys och omvärldsbevakning. De fem ovan nämnda myndigheterna får i uppdrag att stödja internationaliseringen av svensk forskning, högre utbildning och forskningsnära innovation genom en kontinuerlig, internationellt orienterad omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Ökad närvaro utomlands nödvändig

Fullt utbyggd bör utlandsorganisationen på sikt omfatta minst tio kontor i olika delar av världen.

Även utomlands behöver de svenska insatserna vidareutvecklas och närvaron öka för att stärka bilden av Sverige som en attraktiv kunskapsnation och underlätta universitetens och högskolornas internationella samarbeten. En ökad utlandsnärvaro bör bygga på de innovations- och forskningskontor som finns idag vid sex svenska ambassader. Kontoren bör utvecklas så att relevansen för svenska universitet och högskolor ökar och dialogen mellan kontoren och universitet och högskolor blir starkare. Dessutom bör två utlandskontor skapas inom ramen för ett pilotprojekt specifikt för att möta universitetens och högskolornas behov. Fullt utbyggd bör utlandsorganisationen på sikt omfatta minst tio kontor i olika delar av världen.

Vi är ett litet land

Dagens föränderliga omvärld för med sig såväl utmaningar som möjligheter. Om möjligheterna ska infrias för Sveriges del krävs insatser för att utveckla initiativ, utbildningar och samarbeten samt informera och marknadsföra Sverige som kunskapsnation och studiedestination. Som litet land behöver vi samverka för att nå ut.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00