Svårt förena forskning och undervisning

FORSKNING. Universitetslärare ges otillräckliga verktyg, incitament och förutsättningar för att kunna förena forskning och undervisning, enligt IFAU.

En rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, visar att en genomsnittlig lektor undervisar betydligt mer än vad han eller hon forskar. Det humboldtska idealet, att en universitetslärare ska forska och sedan låta undervisningen vara forskningsanknuten, blir svårt att upprätthålla, enligt rapporten.

Ett sätt att höja den pedagogiska skickligheten hos universitetslärarna har varit inrättandet av högskolepedagogiska kurser, vilka numera ofta är villkor för tillsvidareanställning eller befordringar till docent och professor.

Rapportförfattarna har genomfört enkäter med deltagare i dessa kurser och finner att de som deltar upplever större trygghet i lärarrollen. Samtidigt är deras tillfredsställelse med kurserna begränsad och det grundläggande förhållningssättet till undervisning förändras inte.

Login