Skolan brister i undervisningen om EU

DEMOKRATI. Lärare bör få mer undervisning om EU, föreslår en utredare. Kunskapen hos dem som ska förmedla kunskap om EU är skrala.

Per-Anders Sjögren

Utredaren Maria Strömvik, statsvetare vid Lunds universitet, har granskat hur inflytande och insyn över EU-beslut kan förbättras. En annan del av uppdraget handlar om att kartlägga hur kunskapen om EU ser ut bland annat hos lärare på grundskolan, gymnasiet och även på universitetsnivå.

Slutsatsen är att lärare undviker EU i samband med demokratiundervisning på grund av sina egna bristande kunskaper. Att EU är en del av det svenska politiska systemet och att beslut på EU-nivå direkt påverkar det svenska samhällslivet tas inte heller upp så ofta. Lärare hänvisar dels till att de inte kan tillräckligt mycket själva, dels till att deras elever inte är intresserade.

”En stor andel av grundskole- och gymnasielärare har, delvis till följd av bristfällig undervisning vid universitet och högskolor, inte tillräcklig kunskap om EU:s roll för att kunna införliva EU i undervisningen”.

Dokumentation

BESLUTSPROCESSEN - SOU

Vad händer nu?

Utredningen går nu ut på remiss till myndigheter och organisationer. Därefter ska regeringen ta ställning till förslagen.

Utredningen: EU på hemmaplan, SOU 2016:10

Utredningens förslag om EU-undervisning

  • Skolans styrdokument ska stärkas ytterligare för att reflektera EU-nivåns betydelse för demokrati- och inflytandefrågor.
  • Kompetenssatsningar genomförs för lärare och skolledare.
  • Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier, ska få i uppdrag att erbjuda särskilda EU-utbildningar för lärare vid landets journalistutbildningar.
  • Regeringen möjliggör fortbildning för yrkesverksamma journalister.
  • Sieps ska få ett särskilt uppdrag att genomföra utbildning för förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting/regioner
  • Att regeringen beslutar om att stödja skolorna att anordna skolval till Europaparlamentet.

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00