Debatt

19 forskare: Låt parterna finansiera forskning på arbetsmiljön i staten

Arbetsmiljön inom många myndigheter är ofta undermålig till exempel på grund av underbemanning eller hot och våld. Samtidigt saknas forskning om den statliga arbetsmiljön. De kunskapsluckorna borde täppas till, föreslår 19 arbetslivsforskare som vill se en partsfinansierad arbetsmiljöforskning.

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld mot ambulanspersonal har ökat under de senaste fem åren.
Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld mot ambulanspersonal har ökat under de senaste fem åren.Foto: Johan Nilsson / TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Statliga myndigheter har i dag svårt att rekrytera och behålla kompetent personal. En framträdande orsak är undermålig arbetsmiljö, inte minst bristande organisatoriska och sociala förutsättningar för att kunna bedriva ett gott arbete. Om man inventerar befintlig vetenskaplig kunskap om arbetsmiljö inom olika sektorer, branscher och yrken blir det också tydligt att det finns ett underskott på arbetsmiljöforskning inom statliga verksamheter och yrken i staten.

Undertecknare

Kristina Palm
professor i arbetsvetenskap Karlstads universitet

Annika Härenstam
professor emeritus i arbetsvetenskap Göteborgs universitet

Jan Johansson
professor i arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Lotta Dellve
professor i arbetsvetenskap Göteborgs universitet

Christian Ståhl
professor i sociologi Linköpings universitet

Britt-Inger Keisu
docent i sociologi Umeå universitet

Lena Abrahamsson
professor i arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Annika Vänje
professor i arbetsvetenskap Högskolan Dalarna

Tina Forsberg
docent i arbetsvetenskap Högskolan Dalarna

Andrea Eriksson
docent i ergonomi KTH

Calle Rosengren
docent i arbetsmiljöteknik Lunds universitet

Carin Håkansta
docent i arbetsvetenskap Karlstads universitet

Ulf Ericson
professor i arbetslivsvetenskap Högskolan i Kristianstad

Gunnar Aronsson
professor emeritus i arbets- och organisationspsykologi Stockholms universitet

Petter Gustavsson
professor i psykologi Karolinska Institutet

Mia von Knorring
docent i hälso- och sjukvårdsorganisation Karolinska Institutet

Magnus Svartengren
professor i arbets- & miljömedicin Uppsala universitet

Stefan Annell
filosofie doktor i psykologi Försvarshögskolan

Magnus Sverke
professor i arbets- och organisationspsykologi Stockholms universitet

 

Underbemanning, hot och våld

Exempel på frågor som är i behov av fördjupad kunskap är arbetsmiljökonsekvenser för Migrationsverkets personal till följd av underbemanning under långa perioder av hög flyktingtillströmning, hälsoeffekter och personalflykt genom erfarenheter av hot och våld i blåljusyrken och kriminalvården, medborgarnära arbete inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, uppbyggnaden av Försvarsmakten samt föråldrade anställningsvillkor inom universitet och högskola.

Med relevant och branschspecifik arbetsmiljökunskap ökar möjligheterna att styra, leda och genomföra tillförlitlig verksamhet och samtidigt skapa goda arbetsmiljöer som människor söker sig till och stannar i.

Intresset finns hos forskarna

Att det finns kunskapsluckor kring arbetsmiljön inom statliga verksamheter torde inte bero på ett ointresse från arbetsmiljöforskare, utan beror snarare på bristen på dedikerad forskningsfinansiering och alltför svagt engagemang från arbetsmarknadens parter.

I privat sektor och i kommun- och regionsektorn bedrivs partsfinansierad arbetsmiljöforskning inom ramen för AFA Försäkrings förebyggande (premiesänkande) arbete. Den viktigaste effekten av parternas satsning på forskning inom arbetsmiljöområdet är naturligtvis kunskap om olika aspekter på arbetsmiljön – inte minst den bransch-, sektors- och yrkesspecifika kunskap som medvetna och riktade satsningar ger.

Dessutom, tack vare parternas engagemang finns en nära koppling mellan genomförd forskning och implementering av ny kunskap. Särskilt viktig är kopplingen till Suntarbetsliv, Prevent och den sektorsgemensamma konferensen Gilla Jobbet där forskning sprids på ett lättillgängligt sätt till aktörer på arbetsmarknaden. Den statliga motsvarigheten till Suntarbetsliv och Prevent är Partsrådet. Det är långt ifrån tillfredsställande att Partsrådet sprider forskning om arbetsmiljö och hållbart arbetsliv som genomförts utanför statlig sektor.

Medel bör avsättas

Vi föreslår att parterna inom statlig sektor utvecklar ett motsvarande engagemang genom att avsätta medel för egen, partsfinansierad forskning inom arbetsmiljöområdet. Om parterna avsätter forskningsanslag och pengar för övriga projektkostnader för tre till fyra projekt om året har man en god start för att bygga specifik kunskap om arbetsmiljöfrågor inom statlig sektor. Detta skulle kosta ca 15–16 mnkr per år.

Slutligen föreslår vi att Partsrådet blir en aktiv part i arbetet med att sprida den forskning som genomförs inom statlig sektor.

Till nytta för alla 

Med en sådan finansiering skulle viktiga branschspecifika arbetsmiljöfrågor kunna studeras och kunskap spridas till viktiga aktörer inom arbetslivet.

När kunskap om förutsättningar för mer hållbara arbetsmiljöer utvecklats inom andra sektorer har det bidragit till utvecklingen av mer hållbar organisering av verksamheten. Ofta till nytta båda för den anställda, organisationen och kunden/tjänstemottagaren.

 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00