Avgörande skolfrågor presenteras under hösten

STYRNING. Flera tunga utredningar som kan få omfattande påverkan på utbildningssektorn blir klara under hösten.

Placeholder image
Helen Ängmo, Anna Ekström, Malin Gren Landell och Nicholas Prigorowsky leder utredningar som är i fokus under hösten


Foto: Foto: Skolinspektionen/Skolverket/Linköpings universitet

Skolkommission

Utredningarnas utredning inom skolan är skolkommissionen. Ett första betänkande presenterades av kommissionens ordförande Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket, i våras. Kommissionen överväger ett obligatoriskt skolval och förslår olika modeller för ökad statlig styrning.  Regeringen valde att inte skicka ut delbetänkandet på remiss. Men debatten om kommissionens förslag lär likväl fortsätta under hösten. Kommissionens slutbetänkandet kommer i januari 2017.

Läsa räkna skriva

Den 30 september ska utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti vara klar. Garantin är en del i regeringens lågstadiesatsningar. De innehåller olika typer av investeringar i lågstadiet och förskolan. Läsa-skriva-räkna-garantin handlar om tidiga insatser för elever som riskerar att halka efter i skolan. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) har tidigare pratat sig varm om vikten av tidiga insatser. Han har jämfört med Finland där merparten av stödet sätts in i lågstadiet medan det i Sverige har tenderat att bli mest extra stöd till eleverna i högstadiet.

Utredaren Ulf Fredriksson har ett brett mandat för att hitta lösningar för att bättre fånga upp vilka elever som behöver stöd och för att se till att stöden blir mer effektiva än vad de är idag.

Skolkostnad

Skolkostnadsutredningen kan bli ett hårt slag mot friskolorna. Den ska vara klar den 1 oktober. Regeringen vidgade uppdraget för ett tag sedan för att även inkludera den mycket konfliktfyllda frågan om hur kommuner kan ges ett avgörande inflytande över nyetableringar av skolor som drivs med vinstsyfte. Det ursprungliga uppdraget är att se över bestämmelserna om beräkning av och beslut om bidrag till fristående skolor i syfte att säkerställa lika villkor mellan kommunala och fristående huvudmän.

Gymnasiet

Det är en felutnyttjad resurs. Elevhälsan ska vara mycket mer integrerad i skolmiljön.

Malin Gren Landell om Elevhälsans betydelse för att få tillbaka hemmasittare till skolan

Det ska finnas ett tydligt system för att kunna sätta in utredningar från början.

Utbildningsminister Gustav Fridolin om läsa-skriva-räkna-garantin

Den stora Gymnasieutredningen som leds av Skolinspektionens generaldirektör Helen Ängmo ska vara klar den 31 oktober. Utredningen ska presentera förslag som gör att alla ungdomar börjar och går klart gymnasiet. Ett löfte från regeringen är att alla nationella program ska innehålla ett estetiskt ämne. En annan fråga för utredaren är att regeringen anser att de teoretiska utbildningarna är för anpassade till efterföljande högskoleutbildning och att det inte är optimalt för de som väljer att jobba efter gymnasiet. Det är också regeringens målsättning att alla nationella program ska ge en grundläggande behörig till högskolan.

Forskningsfusk

Regelverket för att komma åt forskningsfusk ses över av utredaren Margaretha Fahlgren. Utredningen ska vara klar den 25 november 2016. I direktiven skriver regeringen att skyddet kan behöva stärkas både för personer som misstänks för fusk och för den som anmäler misstänkta fuskare.

Frånvaro

Det går inte att utesluta

Helen Ängmo om att hon har öppna mandat att utreda obligatorisk gymnasieskola och obligatorisk högskolebehörighet

I förslaget innebär båda modellerna att man minskar det kommunala självbestämmandet och att kommunerna inte får använda resurser till annat än till skolan.

Anna Ekström om Skolkommissionens förslag

Den 30 december ska utredningen om hemmasittare vara klar. Malin Gren Landell är regeringens utredare och fick uppdraget i höstas och enligt direktiven ska hon föreslå lösningar för hur de elever som har hamnat snett och är långtidsfrånvarande från skolan ska återvända till skolan.

Utöver de pågående utredningarna finns det också några som redan är presenterade och som nu bereds på utbildningsdepartementet.

Forskarkarriär

I våras kom en utredning som föreslog en avtrappning av stipendieanställningar och fler forskare som är meriteringsanställda. Syftet med utredningen är att skapa ett system för unga forskare där arbetsvillkoren är tryggare och rättvisare. Utredningen har nu varit ute på remiss och utbildningsdepartementet kommer att jobba med förslaget under hösten. Utredaren föreslog att de nya reglerna ska börja gälla den 1 juli 2018.

Studiestöd

Regeringen har föreslagit en ny typ av studiestöd. Det ska locka dem som behöver utbildning för att öka sina chanser att få jobb. Samtidigt slopas vissa möjligheter att skriva av lån från vuxenutbildning. Stödet, som kallas studiestartsstödet, föreslås vara ett bidrag som vid heltidsstudier uppgår till drygt 9 000 kronor i månaden. Den som har barn kan även få tilläggsbidrag.

Förslaget är ute på remiss och svaren ska senast vara inne den 25 augusti. Studiestartsstödet föreslås sedan vara på plats den 1 juli 2017 medan nya regler för avskrivning av studielån träder ikraft den 1 januari 2018.

Komvux

Inom kort kommer en proposition från regeringen om förslag till utökad rätt att delta i kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå i syfte att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare. Reglerna föreslås börja gälla den 1 januari nästa år.


Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor