SKL tar fram avtal för medarbetare under krissituationer

KORTNYTT. Efter skogsbränderna visade sig kollektivavtalen ha brister bland annat gällande ersättningar för personalen. Nu tar SKL och facken fram bättre avtal som ska gälla under krissituationer.

SKL och Sobona samtalar med de fackliga organisationerna om ett kollektivavtal som ska råda under krissituationer. Det gäller hur medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar kan regleras vid en krissituation. Detta ska även omfatta in- och utlånad personal.

– Det kan exempelvis finnas ett behov av större flexibilitet när det gäller förläggning av arbetstid, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKL, i ett pressmeddelande. 

Efter skogsbränderna sommaren 2018 stod det klart att befintliga kollektivavtal inte är tillräckliga under krissituationer. Utredningarna och utvärderingarna som nu följer efter skogsbränderna visar att kommunerna vill förbättra räddningsinsatserna och att statliga insatser krävs. Exempelvis gemensamma ledningssystem och effektivare samarbeten. De branscher som kan tänkas påverkas av kriser i framtiden är vård- och omsorgspersonal samt räddningspersonal. 

– Vår ambition är att vi ska ha ett avtal på plats före sommaren 2019, säger Jeanette Hedberg. 

Login