Röda korset: Skrota den tillfälliga utlänningslagen

DEBATT. Den tillfälliga utlänningslagen hindrar återförening mellan barn och föräldrar. Lagen medför stort lidande och bör skrotas eller göras om för att mildra de värsta konsekvenserna, skriver Martin Ärnlöv på Röda Korset.

Av: Martin Ärnlöv
Generalsekreterare Svenska Röda Korset
 
 
Sommaren 2016 beslutade Sveriges riksdag att föreslå en tillfällig utlänningslag i syfte att minska antalet asylsökande. Den tillfälliga lagen innebar att rätten till uppehållstillstånd kraftigt begränsades och att Sverige lade sig på EU-rättens miniminivå.

Röda Korset har efter två år med den tillfälliga lagen genomfört en utvärdering som visar att de humanitära konsekvenser och det mänskliga lidande som många varnade för innan lagen infördes har blivit verklighet. I rapporten konstateras också att det inte finns något som talar för att den tillfälliga lagen skulle vara huvudorsaken till det minskade asylmottagandet under 2016, vilket var lagens syfte.

Barn och föräldrar skiljs åt

En konsekvens av den tillfälliga lagen är att föräldrar och barn i många fall skiljs åt under flera års tid vilket lett till ökad psykisk ohälsa. Många familjer där en eller flera personer beviljats skydd i Sverige har fått beslut om att de nekas återförening under de tre år lagen gäller. Ett exempel som berörs i rapporten är Ali vars son bara var ett par månader gammal när han flydde från Syrien. Nu är sonen tre år och frågar sin pappa om han inte tycker om honom eftersom de aldrig ses.

Den psykiska hälsan påverkas mycket negativt av att hållas åtskild från sin familj och rapporten visar en ökad risk för depression och posttraumatiskt stressyndrom. En förlängning av lagen skulle förlänga ovissheten om dessa familjer någonsin kommer att få återförenas.

Svårt sjuka barn utvisas

En annan konsekvens är att vi i dag har en situation där exempelvis svårt sjuka barn utvisas trots att det föreligger starka humanitära skäl. Röda Korsets rapport visar att andelen beviljade uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter kan ha minskat med så mycket som en tredjedel.

Det är oroande eftersom det är en tillståndsgrund som redan från början är mycket begränsad och som riktas till de personer som är allra mest utsatta.

Förläng inte lagen

Mot bakgrund av det mänskliga lidande som den tillfälliga utlänningslagen ger upphov till rekommenderar Röda Korset att riksdagen inte förlänger lagen. Det innebär att ordinarie utlänningslag åter ska gälla från och med den 20 juli 2019.

I det fall den tillfälliga lagen skulle förlängas eller permanentas måste den justeras för att lindra de allvarligaste humanitära konsekvenserna.

  1. Rätten till familjeåterförening måste garanteras för alla som beviljas skydd i Sverige och försörjningskrav som försvårar eller omöjliggör familjeåterförening måste ses över. På grund av de svåra humanitära konsekvenserna kan det inte anses proportionerligt att neka familjer återförening längre tid än de tre år den tillfälliga lagen gäller.
  2. Begränsningen av rätten till uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter måste tas bort. Det måste finnas utrymme att ta hänsyn till hälsoskäl och andra omständigheter för att undvika orimliga humanitära konsekvenser, särskilt när det gäller barn.
  3. Om tidsbegränsade uppehållstillstånd fortsatt ska vara huvudregel bör permanent uppehållstillstånd beviljas efter förlängningsansökan om skyddsbehovet kvarstår. 

Allvarliga humanitära konsekvenser

Den tillfälliga lagen upphör att gälla den 19 juli 2019 och innan dess kan vi förvänta oss ett politiskt beslut kring vad som ska gälla framöver. Då måste hänsyn tas till de allvarliga humanitära konsekvenser som den tillfälliga lagen fört med sig, inte minst för de barn som på grund av den tillfälliga lagen väntar på att få återförenas med sina föräldrar.

Forrige artikel Amnesty: Ingen bör tvångsåtersändas till Afghanistan Amnesty: Ingen bör tvångsåtersändas till Afghanistan Næste artikel Hökmark (M): Arbetet med EU:s toppdomän viktig pusselbit Hökmark (M): Arbetet med EU:s toppdomän viktig pusselbit
GDPR-böter ökar – Sverige bland de värsta i EU

GDPR-böter ökar – Sverige bland de värsta i EU

SÄKERHET. Antalet anmälningar och summan betalda böter utifrån GDPR ökar. Enligt byrån som sammanställt siffrorna är det delvis för "att myndigheterna börjar komma ikapp i arbetet". Se hur Sverige ligger till i grafiken.