Karlsson (S): Viktigt att inte vara naiv när främmande stater visar intresse

REPLIK. Det är en självklarhet att landets styre har som främsta uppgift att skydda invånarna. Att hålla Sveriges elektroniska kommunikationer säkra går alltid före kortsiktiga kommersiella intressen, skriver Niklas Karlsson (S), vice ordförande i riksdagens försvarsutskott.

Niklas Karlsson (S)
Riksdagsledamot och vice ordförande i försvarsutskottet

Vi lever i en osäker tid. Den världsordning vi vant oss vid är inte längre stabil, spänningarna mellan stormakterna ökar, lynniga världsledare skapar oförutsägbarhet, oroshärdarna i världen blir fler och komplexare. Vårt demokratiska statsskick utmanas av auktoritära stater och av radikala antidemokratiska krafter inom landets gränser.

Vi socialdemokrater tar detta på största allvar. För oss är det en självklarhet att landets styre, riksdagen och regeringen, har som sin absolut främsta uppgift att skydda invånarnas liv och hälsa. Som en konsekvens av detta arbetar vi intensivt med att stärka det militära såväl som det civila försvaret. För att detta arbete ska resultera i konkreta resultat som på allvar ökar Sveriges motståndskraft måste uppbyggnaden av totalförsvaret hålla ihop.

Inte orsaka skada

En av många propositioner som den socialdemokratiskt ledda regeringen lagt på området heter Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning. Den trädde i kraft den första januari i år. För att få tillstånd att använda radiosändare, och för att få medgivande till överlåtelse eller uthyrning av sådana tillstånd, ska en förutsättning vara att det kan antas att radioanvändningen inte kommer att orsaka skada för Sveriges säkerhet.

Sekretessbrytande bestämmelser

Tillstånd ska nu förenas med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Dessutom kan tillstånd numera återkallas och tillståndsvillkor ändras omedelbart om radioanvändningen har orsakat skada för Sveriges säkerhet eller det kan antas att radioanvändningen kommer att orsaka sådan skada. Bestämmelserna ska inte gälla för tillstånd för utsändningar som kräver tillstånd enligt radio- och tv-lagen.

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten kan nu överklaga beslut i 15 tillståndsfrågor som berör Sveriges säkerhet. Lagen möjliggör dessutom sekretessbrytande bestämmelser för att genomföra nödvändigt informationsutbyte mellan Post- och telestyrelsen, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i tillståndsfrågor som berör Sveriges säkerhet.

Säkra kommunikationer

Försvarsutskottet fick i höstas tillfälle att yttra sig över propositionen (som administrativt tillhör Trafikutskottet). På inrådan av Försvarsmakten menade ett enigt utskott, således inklusive Hökmarks partikamrater, att det är centralt för landets samlade försvarsansträngningar att Sveriges elektroniska kommunikationer är säkra. Detta särskilt när det svenska målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och utvecklingen av 5G-nätet går med rasande fart, samtidigt som underrättelsehoten och riskerna för rent ekonomiska brott är större än någonsin.

Välkomnade regeringens förslag

Utskottet höll också med regeringen om att det krävs författningsändringar för att samhällsviktiga aktörers behov och nationella säkerhetsintressen ska kunna säkerställas i högre utsträckning. Ett enigt försvarsutskott gjorde bedömningen att detta är en förutsättning för att kunna möta allvarliga hot mot samhällets funktioner och hävda Sveriges suveränitet och territoriella integritet, och välkomnade därmed regeringens förslag.

Skydda Sverige 

Som beslutsfattare är det viktigt att inte trivialisera dessa frågor. Att värna svensk säkerhet är vår främsta uppgift och det är viktigt att inte vara naiv när främmande stater och aktörer visar intresse för svenska system och infrastruktur. Arbetet med att skydda Sverige och våra invånare måste alltid gå före kortsiktiga kommersiella intressen.

Forrige artikel V: Sverige måste kritisera varje brott mot internationell rätt V: Sverige måste kritisera varje brott mot internationell rätt Næste artikel Gröna studenter: Hultqvist utelämnade klimatet Gröna studenter: Hultqvist utelämnade klimatet
M och SD vill skärpa kontrollen av kinesiska studenter

M och SD vill skärpa kontrollen av kinesiska studenter

SÄKERHETSRISKER. M och SD vill ha en strategi för stärkt säkerhet i forskningssystemet, bland annat ska den omfatta screening av kinesiska studenter och forskare. "Säkerhetspolisen har efterfrågat nya verktyg" säger försvarsutskottets ordförande Pål Jonson (M).