Debatt

Chefer har inte tid att förbereda sig för kriser

För att säkerställa att chefer är rustade att fatta snabba och välgrundade beslut i krisens stund behöver krisberedskap bli en naturlig del av ledarskapsutvecklingen. Det skriver Andreas Miller och Joakim Pettersson, Ledarna.

Sverige behöver chefer som kan agera som ledare när stormen närmar sig, skriver debattörerna.
Sverige behöver chefer som kan agera som ledare när stormen närmar sig, skriver debattörerna.Foto: Ledarna
Joakim Pettersson
Andreas Miller
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I tider av stor osäkerhet, krig i vårt närområde och stora säkerhetspolitiska spänningar är det viktigt att företagsledare och chefer är rustade för det oväntade. I Ledarnas nya rapport Att leda i kris framgår det att sju av tio chefer saknar utbildning i krisledarskap. Endast en mindre andel har övat på krisledarskap i sin nuvarande organisation. Undersökningen pekar också på att många chefer aldrig har genomgått krisövningar eller fått relevant träning för att möta oväntade utmaningar. Det är oroande med tanke på den tid vi lever i.

Bristande erfarenhet av kriser

För att upprätthålla ett starkt totalförsvar, som säkrar nödvändiga samhällsfunktioner vid en kris, behöver chefer och de organisationer de är verksamma inom, ha en god beredskap. Det gäller i synnerhet chefer som är verksamma i samhällsviktig verksamhet. Men bara var fjärde chef har egen erfarenhet av att leda i kristider. Bristen på egen kriserfarenhet gör att det finns ett stort behov av utbildning och träning för att skapa den beredskap som behövs för att kunna hantera en kris, eller i värsta fall en krigssituation.

Resultaten i vår undersökning är dåliga nyheter eftersom behovet av ledare som fungerar i påfrestande situationer och som kan behålla lugnet blir extra stort vid kriser. Undersökningen visar också att det trots en utbredd oro för omfattande cyberangrepp bara är fyra av tio chefer som uppger att deras organisation har en strategi för arbetet med cybersäkerhet.

Det största hindret för att öka sin beredskap som chef är, enligt cheferna själva, tidsbrist. Fyra av tio chefer anger tidsbrist som främsta skäl. Resultaten förvånar inte. Det är sen länge känt att tid är en bristvara för chefer.

Frigör tid för krisberedskap

Sveriges beredskap och förmåga att förebygga och hantera krissituationer, krigsfara och ytterst krig skapas i hela samhället, hos myndigheter, kommuner, regioner och i näringslivet. Det yttersta ansvaret för att få verksamheter att fungera är i praktiken chefernas, även vid en kris. Då är dessutom behovet av ett starkt, tydligt och närvarande ledarskap extra stort.

Det vilar ett tungt ansvar på arbetsgivare och högsta ledning att skapa förutsättningar och att frigöra tid så att chefer ges utrymme till det som är högst angeläget, även om det i stunden inte upplevs som brådskande. Det är innan en kris inträffar, när vi är klartänkta och rationella, som vi kan förbereda oss. När krisen är ett faktum är det försent. Nu krävs åtgärder för att stärka chefernas förmåga att leda i kristider.

Det största hindret för att öka sin beredskap som chef är, enligt cheferna själva, tidsbrist.

Det krävs en ökad medvetenhet om vikten av krisberedskap och resurser för att ge chefer rätt verktyg och kunskap. Det är inte bara en fråga om att skydda företagen själva utan också om arbetstagarnas trygghet och att säkra viktiga samhällsfunktioner.

För att stärka chefernas krisberedskap krävs investeringar i utbildning och resurser för att genomföra regelbundna krisövningar. För att säkerställa att chefer är rustade att fatta snabba och välgrundade beslut i krisens stund behöver krisberedskap bli en naturlig del av ledarskapsutvecklingen på ett annat sätt än tidigare.

Rusta cheferna

Ledarna uppmanar därför arbetsgivare att:

  • Ge chefer utbildning och träning i krisledarskap.
  • Kontinuerligt genomföra riskanalyser för att skapa beredskap för den specifika verksamhetens sårbarheter.
  • Se över organisationens beredskap för kriser och säkerställ tydlig ansvarsfördelning och mandat.
  • Frigöra tid för chefer så att de ges möjlighet till kompetensutveckling inom krisledarskap.

Sverige behöver chefer som kan agera som ledare när stormen närmar sig. Genom att öka krisberedskapen för chefer investerar vi i en tryggare och mer hållbar framtid för näringslivet och för samhället som helhet. Det är hög tid att se över hur vi rustar våra chefer för att möta morgondagens utmaningar.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00