SOU: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (SOU 2020:11)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar" till justitiedepartementet.

Utredningen har i uppdrag att lämna förslag på hur ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden kan utformas.

I detta delbetänkande lämnar utredningen förslag på de anpassningar och kompletteringar som behöver göras för att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen ska kunna tillämpas i Sverige, inklusive vilken myndighet som ska vara kontaktpunkt. 

 

Login