"Regeringen missar målet fullständigt år efter år"

DEBATT. Att pensionärer som lever i ekonomisk utsatthet inte får del av bostadstillägget är ett misslyckande av den fördelningspolitiska träffsäkerheten. Priset för regeringens ovilja att agera får fattigpensionärerna betala, skriver två riksdagsledamöter från SD.

Linda Lindberg (SD)
Riksdagsledamot och ordförande för SD-kvinnor
Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Riksdagsledamot och talesperson för äldrefrågor


Pensionsmyndigheten har under 2019 dragits med extremt långa handläggningstider inom bostadstillägget, stundtals upp till sex månader med en genomsnittlig handläggningstid under året på 113 dagar. Samtidigt är mörkertalet inom bostadstillägget fortsatt högt. Detta utgörs av den grupp människor som har rätt till bostadstillägg men som av olika anledningar inte tar del av det.

Nya mål för myndigheten

Under 2018 anpassades Pensionsmyndighetens verksamhet utifrån rådande budgetbesparingar vilket sägs vara en av de främsta orsakerna till den uppkomna situationen under 2019.

Med det som bakgrund har myndigheten under inledningen av 2019 varit allvarligt underbemannade. Under den senare delen av året har de dessutom genomfört utbildningsinsatser av nyanställda vilket gjort att de haft en begränsad kapacitet under i princip hela 2019.

Detta resulterade i en reaktion från Riksrevisionen i form av en skrivelse till regeringen som påtalade problemen med handläggningstiderna och mörkertalet inom bostadstillägget. Regeringen besvarade skrivelsen med att man delvis höll med Riksrevisionen i dess observation och att den övervägde att agera.

Regeringen hade redan då i regleringsbrevet till Pensionsmyndigheten givit nya mål om att bland annat arbeta för att korta handläggningstiderna och för en ökad kundservice. Handläggningstiden ska som längst vara 60 dagar och 75 procent av de inkomna samtalen ska ha en väntetid på högst 10 minuter.

Otydlig ansökningsprocess

Från myndighetens sida har man nu tagit fram ett åtgärdspaket för att möta regeringens uppsatta mål för verksamheten. Bland annat med en implementering av ett nytt IT-system för bostadstillägget.

PRO framhåller dock att ansökningsförfarandet är otydligt men också att en del äldre pensionärer har svårt att navigera på webben eller helt enkelt saknar dator.

Man konstaterade också att cirka 130 000 ålderspensionärer och cirka 40 000 försäkrade med sjuk- och aktivitetsersättning inte tar del av förmånen och att 60 procent av de som inte söker tillägget klassas som ekonomiskt utsatta. Om dessa hade mottagit bostadstillägg så skulle andelen ekonomiskt utsatta bland ålderspensionärer sjunka med 30 procent.

"Misslyckats med feministisk politik"

I Riksrevisionens granskning kan vi läsa att det rör sig om dubbelt så många kvinnor som män som missar bostadstillägget, vilket dessutom påvisar att vår feministiska regering även på detta området misslyckats med sin feministiska och jämställda politik.

Missar målet fullständigt

Det är olyckligt att man inte kommit längre i frågan. Kapaciteten bör finnas. Vi ser hur regeringen väljer att offensivt marknadsföra bidrag som gynnar andra grupper. Bidrag som inte allt för sällan flödar direkt ut ur landet.

Det är orimligt att informationen inte når ut till allmänheten så att fler blir varse om att stödet brister. Att våra pensionärer som lever i ekonomisk utsatthet inte får ta del av bostadstillägget, som ju faktiskt är en del av den allmänna pensionen – det så kallade grundskyddet – är ett misslyckande av den fördelningspolitiska träffsäkerheten. Regeringen missar målet fullständigt år efter år.

För lite medel

Vi menar att åtgärder ska genomföras så skyndsamt som det bara är möjligt. Vi menar även att man ytterligare bör se över hur man kan förenkla processen, automatisera, öka kommunikationen och stödet så att de som är berättigade också får tillgång till de pengar som är avsatta för ändamålet.

Pensionsmyndigheten konstaterar i sitt svar på regleringsbrevet att de nya givna målen inte är uppnåbara inom den önskade tidsramen med de tilldelade medel myndigheten fått. Pensionsmyndigheten har därför gjort en hemställan till regeringen om en ökad budget.

Fallit inför döva öron

Vi proklamerade tydligt vår inställning till, och vikten av, att i riksdagen åtgärda de långa handläggningstiderna och det stora mörkertalet, och det kommer vi också fortsätta att göra. Tyvärr tycks det hittills ha fallit inför regeringens döva öron. Priset, för regeringens ovilja att agera, får de redan belastade fattigpensionärerna betala.

Forrige artikel "Stark fördel att Sverige under flera år haft ett stort budgetöverskott" Næste artikel KDU-topp: Ungdomsförbund måste få kampanja KDU-topp: Ungdomsförbund måste få kampanja
Så satsar partierna i skuggbudgetarna

Så satsar partierna i skuggbudgetarna

GRAFIK. Sverigedemokraternas satsning på pengar till medborgarna är den satsning som sticker ut mest jämfört med regeringens. Samtidigt vill alla oppositionspartier ge mer till sjukvård än januaripartierna. Klicka runt i grafiken och se skillnaderna på respektive utgiftsområde.